Zinatnes tehnoloiijas attistibu 19 gadsimta

Ðodienas tehnoloìijas attîstîba ïauj platformai kïût par tâdu paðu tehnoloìiju kâ modernas maðînas lauksaimniecîbas, rûpniecîbas, pârtikas un pat koksnes nozarçs. Ðîs maðînas tiek montçtas, lai paâtrinâtu un atbalstîtu raþoðanas procesu procesus konkrçtâ nozarç. Neapðaubâmi, viena no ðâdâm maðînâm ir magnçtiskie separatori.

https://pro-sro.eu/lv/Prostero - Dabisks uroloìiskais lîdzeklis vîrieða problçmu risinâðanai!

Kas ir magnçtiskais atdalîtâjs?Tâdçjâdi tâs ir ierîces ar dinamisku magnçtisko darbîbu (to stiprums ir atkarîgs no pieprasîjuma veida, cita starpâ piegâdâjot citus pulverveida un ðíidros materiâlus no metâla piemaisîjumiem:- metâla loksnes- uzgrieþòu skrûves- vadi- naglas utt.Pateicoties savai tîmekïa vietnei, viòi var atrast lietoðanu praktiski visâs nozarçs, kurâs tiek uzskatîts, ka nevçlamo metâlu piemaisîjumu no darba materiâla atdala liela vçrtîba.

Darbojas magnçtisko separatoru rakstzîmes un vçrtîba?Lai bûtu tik svarîgi izskaidrot magnçtiskâ separatora darbîbu, jums ir jâdod viòiem pamata veidi. Starp tâm ir, piemçram, sijas un magnçtiskâs lentes, magnçtiskie reþìi, atvilktnes un bungu separatori, ceïojoðâs birstes, kas pazîstamas arî kâ magnçtiskâs slotas, konusi un gandrîz progresîvas tehnoloìiskâs - magnçtiskie separatori ar rokâm.

Sijas un magnçtiskâs lentesSijas un magnçtiskâs joslas: tâs tiek izmantotas konveijera lentçs, lai tâs varçtu izvçlçties metâla piemaisîjumus no produktiem, kas tiek transportçti uz konveijera lentçm (piemçram, dârzeòiem un produktiem. Ðî magnçtisko separatoru metode vispirms tiek izmantota pârtikas nozarç.

Magnçtiskie reþìiMagnçtiskie reþìi: ir magnçtisko separatoru suga, kuras galvenais mçríis ir atdalît magnçtiskos elementus no jebkura veida mîksta materiâla - smiltîm, granulâtiem, graudiem. Svarîga atdaloðâs daïas daïa ir magnçtisko rullîðu (reþìa reþìu virsma.

Atvilktòu atdalîtâjiAtvilktòu atdalîtâji: tâpat kâ tie tika aprakstîti, tie kalpo, lai atdalîtu mîkstus magnçtiskos elementus no brîviem materiâliem, piemçram, smiltîm un graudu granulâtiem. Tomçr atvilktòu dizains ievçrojami uzlabojas un prasa tîrîðanas procesu. Uzòemtie, nevçlamie elementi nonâk speciâli izstrâdâtâ atvilktnç, kuru var iztukðot tieði.

Drum separatoriBungu separatori: ðis magnçtisko separatoru modelis atklâs savu pirmo pielietojumu plastmasas, otrreizçjâs pârstrâdes un keramikas nozarçs. Bungas un garð stâvoklis ir iebûvçti tehnoloìijâ, kas ir perpendikulâra jostas konveijeru iedarbîbai, ja tie nodroðina nevçlamu metâla elementu galîgo tîrîðanu. Tie lieliski apsprieþas ar slîpmaðînu slîpmaðînu separatoru spçkiem.

BirstesZobu birstes, kas pazîstamas arî kâ magnçtiskâs slotas: tâs zina savu galveno pielietojumu automaðînu darbnîcâs, vietâs, kas ieslçdz metâlapstrâdi, un kur substrâts ir piesâròots ar metâla elementiem - metâla lîstes, skrûves, naglas, stiepïu gabali utt.

Koniski atdalîtâjiKonusveida atdalîtâji: ðie instrumenti tiek izmantoti taisnu materiâlu apstrâdei, arî tad, ja beramie materiâli ir ïoti bieþi organizçti cauruïvados tâ sauktajos wyczystkach. Tomçr to mçríis ir ârkârtîgi smags un to var izmantot arî pârtikas, keramikas un citâs nozarçs.

Manuâlie magnçtiskie separatoriJaunie un vienlaikus magnçtisko separatoru veidi ir manuâlie magnçtiskie separatori. Tie ir vismazâk attîstîti tehnoloìiskie çdieni, lai gan tas nenozîmç, ka tie ir mazâk noderîgi. Viòu piepildîjums ir liels. Sâkot no metâla materiâlu tîrîðanas, beidzot.