Zemcjuma elektronika

Elektrostatiskâ iezemçðana ir ârkârtîgi svarîgs punkts uzliesmojoðu gâzu un citu vielu, piemçram, ðíidrumu vai pulveru, rûpniecîbâ un transportçðanâ. Ja uzliesmojoðu materiâlu tuvumâ novieto elektrostatisko lâdiòu, rodas apdraudçjumi.

Katru gadu visâ Eiropâ tâ nonâk vairâk nekâ 400 negadîjumos, ko izraisa tikai ðîs parâdîbas. Aizdegðanâs, ugunsgrçki un pat sprâdzieni ir diezgan reâls apdraudçjums, kas apzinâs katru veselîgu darba òçmçju un uzòçmçju ðajâ jomâ.

Ar mums uzmanîba tiek pievçrsta mehânismiem un elektrostatiskâm zemçjuma sistçmâm. Viòu doma ir domâta, lai savienotu apdraudçtos elementus ar zemas pretestîbas vadu zemçjuma priekðmetâ, izmantojot piemçrotu skavu. Pârdoðanâ ir milzîga to tipu daïa - kaste, pieskrûvçta, uzstâdîta konteinera korpusâ. Modernâkas sistçmas arî ïauj uzraudzît zemçjumu reâlajâ sezonâ. Saistîbâ ar jaunâm ierîcçm, tâs nevar pieïaut produkta dozçðanu vai darbu pie tâs zemçjuma problçmu gadîjumâ. Daþas metodes fiziski bloíç ðo iespçju, aizverot vârstu vai aizpildot, kas ir vçrtîgs, ja veiksmîgi neizdodas sadarboties esoðâm ierîcçm vai mçìinâjumi apiet droðîbu. Ðis risinâjumu standarts parasti tiek izmantots dzelzceïa un autocisternâm.

Diezgan bieþi sastopama problçma, lietojot skavas uz lakâm, krâsâm, ðíîdinâtâjiem vai sveíiem, ir grûti pilnîbâ ierobeþot virsmas izcirðanas procesu. Tas radîtu slâni, kas izolç elektrostatisko zemçjumu, daïçji vai pilnîbâ noraidot tâ efektivitâti. Tas attiecas ne tikai uz ierîcçm, bet arî uz konteineriem un tvertnçm, kas paredzçtas iepriekð minçto materiâlu uzglabâðanai.