Youtube mehaniska ventilacija

Nepareiza putekïu noòemðanas un centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðana izraisa bûtisku sprâdzienbîstamîbu, tâpçc katra iekârta ir jârada saskaòâ ar ATEX direktîvâ noteiktajâm tiesîbu normâm, tâ saucamo & nbsp;

Sprâdzienbîstamîbas noteikðana un novçrtçðanaLai izvçlçtos labu aizsardzîbas veidu pret eksploziju, mums ir jânosaka un jânovçrtç tâs vâjâkie punkti. Ðajâ projektâ mçs veicam tâ saukto sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums izpildes brîdî. Ðis materiâls ir visu ieteikumu kopums projektâ iesaistîtajam uzòçmumam. Pçc to ievieðanas pieteikumâ tiks izstrâdâts galîgais sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums vai sprâdziendroðîbas dokuments.

Kankusta Duo

Sprâdziena riska samazinâðanaLai samazinâtu sprâdziena risku, iebûvçtajâs iekârtâs tiek izmantotas tâdas pieejas kâ antistatiskas vai vadoðas kârtridþi filtrçðanai, elektriskas un neelektriskas iekârtas ar ATEX sertifikâciju, aprîkotas vadîbas un mçrîðanas iekârtas un iezemçðana.

Sprâdziena ietekmes samazinâðanaPçc darba rakstura nav iespçjams novçrst sprâdziena risku lîdz pat paða beigâm. Lîdz ar to saskaòâ ar abu ATEX direktîvu prasîbâm, sprâdzienbîstamîba tiek izmantota iekârtâs.

Putekïu noòemðanas un centrâlâ putekïsûcçja piegâdes tiek îstenotas pabeigti. Tas pierâda, ka speciâlisti uzòemas pilnu atbildîbu par visaptveroðo visu ievieðanu no investîciju lîmeòiem - sâkot no katra sistçmas elementa izstrâdes lîdz jaunizveidotâs instalâcijas montâþai un nodoðanai ekspluatâcijâ.

Saglabâðana, izmantojot optimizâcijuÎpaða uzmanîba ir pievçrsta filtrçðanas iekârtu optimizâcijai energoefektivitâtes un putekïu noòemðanas efektivitâtes ziòâ. Ðie uzdevumi rada vçlamo finansiâlo rezultâtu, un, pirmkârt, veicina mûsu pasaules dabas vides aizsardzîbu.

Efektîva un ïoti efektîva vienlaicîgiFiltrçðanas materiâlam ir vissvarîgâkais efektîvas un viens no dabai draudzîgâkajiem putekïu noòemðanas un centrâlâ vakuuma tîrîðanas iekârtu elementiem. Pareizi izvçlçts, tas nodroðina augstu attîrîtâ gaisa tîrîbu, neòemot vçrâ darba apstâkïus. Tâpçc inþenieri katru reizi izvçlas to katram ieguldîjumam.