Webmaster akadcmija

Daudzi iesâcçju tîmekïa pârziòi meklç atbildes internetâ uz jautâjumu par to, kâ apkopot rakstus, kas izvieto savas tîmekïa vietnes meklçðanas sistçmâs, piemçram, Google vai Bing. Ko îpaðu uzmanîbu pievçrðot rakstot pretzels un programmas komentârus? Jums ir jârûpçjas par modeli, kas, manuprât, ir svarîgâkâ frâze, kuru jûs nolemjat ieòemt ðâdâ produktâ vai aprakstâ. Svarîgs jautâjums, izòemot nosaukumu, atrodas virs lapas URL. Pçc tam, kad vârds „liels” ir ievietots laikâ un adresç, jûs nekavçjoties iegûsit daudz reiþu meklçtâjprogrammu vçrtçjumâ, kâ arî labâku reitingu starp iekïûstoðajiem interneta sistçmas robotiem Google.

https://goodn.eu/lv/

Ko vçl, saskaòâ ar vadoðajiem un praktiskajiem copywriters, ir noderîga vietòu izvietoðanâ? Jums ir jâmaksâ cieòa jebkura veida tagiem vai galvençm. Izmantojot HTML redaktoru, mçs tos atzîmçjam, izmantojot ðâdas rakstzîmes: h1, h2, h3. Bet, kad mçs izmantojam parasto rakstu redaktoru, tie ir acîmredzami galvenie virsraksti, kas veido tekstu vai rakstu. Lai bûtu, ka viss jûsu SEO teksts satur vismaz trîs galvenes, kur jâievieð galvenâ frâze. Tas pats ir îpaði noderîgs, lai optimizçtu jûsu izstrâdâjumu daïas. Tomçr turiet vairâkus nosaukumus bez ðâdâm frâzçm. Nâkamajâ gadîjumâ viòð bûs ïoti aizdomîgs par Google robotiem.Ir vçrts izlemt, vai atslçgvârdus ievietot daþos jûsu produkta numuros. Bûtu vislabâk, ja tie bûtu sâkumâ, centrâ arî teksta beigâs. Tieði skaitïos un jaunajâ rindkopâ un daudz galvenajâ un ðajâ teikumâ.Tîmekïa lapu izvietoðana notiek daudz âtrâk, ja izmantojat ðâdus teksta rediìçðanas rîkus kâ slîpuma, treknraksta un pasvîtrojuma frâzes. Tie bûs pçdçjie, kurus noteikti atradîs Google. Ne vienmçr ir pârâk daudz pârspîlçt par pçdçjo, jo tas noteikti atspoguïojas ieraksta lasâmîbâ. Atðíirîbas jâizmanto galvenokârt, lai atklâtu kâdu svarîgu fragmentu.Jautâjot par pçdçjâm lietâm, jûsu vietne nelielâ laikâ liks Google meklçðanas rangos un piesaistîs vairâk lasîtâju.