Virsnieku apmaciba

Nepârtraukta spiediena uz priekðu tehnoloìija atstâj daudzas citas darba vides. Tâs ir liela mçroga rûpnîca. Diemþçl praksç tas rada arvien vairâk draudu. Paðlaik pirmais "Nowak" no ielas netiks pieòemts ðâdâ veikalâ. Bieþi vien raþoðanâ izmantotajâm maðînâm draud lielâks vai mazâks apdraudçjums. Lai tos apkalpotu, ir nepiecieðamas atbilstoðas kvalifikâcijas un ir pabeigta atbilstoða apmâcîba.

tablešu klasifikācija efektivitāteiTablešu klasifikācija efektivitātei

Ir daudz vietas, kurâs draud eksplozija vai cita veida putekïi. Lai risinâtu ðâdas jomas, ir nepiecieðama laba apmâcîba. Ðâda apmâcîba ir atex apmâcîba, kuras laikâ studenti apgûst bûtisku informâciju no sprâdziendroðu tehnoloìiju un ATEX direktîvu departamenta. To veic jo îpaði: personâm, kas ir atbildîgas par droðîbu darba vietâs, kurâs tâs nodroðina potenciâli sprâdzienbîstamu vidi, cilvçkus, kas veic sprâdzienbîstamas zonas, un EX ierîèu dizaineriem. Vingrinâjumu var izmantot, lai noskaidrotu, kuri atmosfçras apstâkïi veicina sprâdzienu, kur var atrast apdraudçtâs zonas, kur ir sadalîtas atbilstoðas telpas, un, ja ir liels risks, ka ir iekârtas tips, kas var bût sprâdzienbîstams un kâ nojaukt sprâgstvielas. sadalîðana sprâdzienbîstamâs lînijâs un temperatûras mâkslâ, kâdi noteikumi ir spçkâ sprâdzienbîstamâ vidç un kâ identificçt putekïu zonas. Pârvaldîba parasti ir viena diena, bet daþi uzòçmumi sniedz iespçju to iepazît divâs daïâs pçc daþâm stundâm. Katrs ðâda veida uzdevums ir pabeigts ar eksâmenu, kurâ tiek jautâts, ko mçs atceramies. Negatîvas ietekmes gadîjumâ, lai vçlreiz atkârtotu eksâmenu, nepiecieðams atkârtoti apmâcît to, ko prasa otrâs izmaksas, bet pozitîva rezultâta gadîjumâ saòemam iegûto zinâðanu apliecinoðu dokumentu. Tas tiek publicçts fonâ, un tam ir pievienota iecienîtâkâ uzlîme, vai arî tâ tiek nosûtîta pa pastu atkarîbâ no uzòçmuma, kas vada uzdevumu.