Viesnicu personala apmaciba

Gaïas produkti tiek saukti par daþâdiem gaïas produktiem, kas izgatavoti no drupinâta materiâla, kûpinâtas gaïas sçrija ir gaïas produkti, kas izgatavoti no îpaða vulkâna gaïas gabala. Ðis apstrâdes un tehnoloìiskais process attiecas uz sâlîjumâ vai konservçðanas maisîjuma ietekmi uz gaïu, un ðis process ir krâsu saglabâðana un raksturîgas gaïas garðas un garðas radîðana. Konservçtu gaïu vairumtirdzniecîba, pateicoties konservçðanai, pagarina mûsu produktu izturîbu, kavçjot sliktu un grûto baktçriju augðanu. Pateicoties tam, lietotâji var ilgâk izbaudît iecienîtâkos gaïas produktus, neuztraucoties, ka viòi priekðlaicîgi sabojâsies, neraugoties uz to, ka tie tiek glabâti ledusskapî.

Dzçrieni no parastajiem gaïas produktiem, ko piedâvâ desu vairumtirgotâji, ir tradicionâls ðíiòíis, galvenokârt no cûkgaïas. Ðíiòíi iegûst no cûku vai meþacûku muguras, tas ir delikateses produkts, ko piedâvâ kâ atdzesçtu vai saldçtu produktu ar kaulu vai bez tâs. Pareizai muskuïu krâsai ðíiòíî jâbût starp gaiði rozâ lîdz sarkanai krâsai un taukiem, kas ir krâsoti baltâ krâsâ, ar krçmu vai rozâ nokrâsu. Otrs desas veids, kas ir vispopulârâkais poïu patçrçtâju vidû, ir desa, kas ir izplatîta visâ pasaulç. Nu, klasiska desa, kas nav nekas cits kâ sâlîts, sasmalcinâts cûkgaïa, pievienojot garðvielas un ievietots celulozes apvalkâ vai zarnâ.

Îpaði klimatiskie apstâkïi savâ reìionâ noveda pie tâ, ka Polijâ desa tika fiksçta smçíçðanas vietâ dabiskâ þâvçðanas procesa vietâ, kad Vidusjûras reìionos ar zemâku mitrumu. Daþreiz desu vairumtirgotâji kâ desas definçja aukstu gaïu un delikateses produktu, kam ir ne tikai cûkgaïa, bet arî liels citu dzîvnieku kauðanas dzîvnieku (piemçram, liellopu, zirgu gaïas, jçra, mâjputnu, truðu, riekstu vai çzeïu gaïas maisîjums. Ðâdu darbîbu iemesls bija ekonomiski iemesli, jo cûkgaïa tika uzskatîta par dârgu izejvielu, tâpçc tâs deficîtu papildinâja ar cita veida gaïu. Ðajâ variantâ lîdz pçdçjam brîdim ir reìistrçts stereotips, ka salami ir izgatavots no çzeïa gaïas, Frankfurtera, kas izgatavots no nutrijas, kabanos no zirgu gaïas un desas.