Vienlaiciga kabines interpretacija

Secîgâ tulkoðana, kas, protams, tiek uztverta kâ sinhronâs tulkoðanas veids, vienmçr ir patiesîbâ divi atðíirîgi tulkoðanas veidi. Mutiskâ tulkoðana rçíinâs ar tulka izvçli blakus runâtâjam, klausoties viòa runu, un pçc tam, palîdzot sev sagatavotajâm piezîmçm, pilnîbâ iztulkot otro valodu, sinhronie tulkojumi tiek veikti dzîvi, skaòu necaurlaidîgâs vietâs. Paðlaik tulkoðana tiek aizvietota ar sinhrono tulkoðanu, taèu joprojâm notiek, ka ðis tulkoðanas modelis tiek veikts, jo îpaði nelielâ skaitâ cilvçku, ar komentâriem vai vairâk par ïoti specializçtâm sanâksmçm.

Kâdas ir secîga tulka pazîmes? Viòam vajadzçtu bût augstâm nosliecçm uz savu profesiju. Pirmkârt, viòam ir jâbût ïoti izturîgam pret stresu. Secîgas interpretâcijas ir sareþìîtâkas, jo tâs tiek veiktas pilnîgi dzîvi, tâpçc personai, kas strâdâ ar tulkojumiem, bûtu jâizveido îsti saucami nervi no parastajâm, tâpçc viòð nevar nonâkt situâcijâ, kad viòð ir panikâ, jo viòam trûkst vârdu, lai tulkotu konkrçtu frâzi. Nepiecieðams arî nevainojams diktâts. Lai apòçmîba bûtu elastîga un saprotama, personai, kurai ir nevainojamas lingvistiskâs spçjas, ir jâizsaka bez runas traucçjumiem, kas traucç saòemt ziòu.

Turklât ir îpaði svarîgi nodroðinât atbilstoðu îstermiòa atmiòu. Ir taisnîba, ka tulkotâjs var un pat vajadzçtu izdarît piezîmes, kas viòam palîdzçs atcerçties runâtâja runâto tekstu, bet tas nemaina faktu, ka piezîmes parasti bûs tikai piezîmes, nevis viss runâtâja paziòojums. Secîgâ tulka iezîmes ietver ne tikai spçju iegaumçt personas runâtos vârdus, bet arî spçju tos iztulkot precîzi un bez apmulsuma citai valodai. Kâ redzat, bez labas îstermiòa viedokïa, sinhronais tulks ir viegli pilnîgi neproduktîvs darbîbâ. Tagad ir parâdîts, ka labâkie secîgie tulki ir neaizmirstami lîdz pat 10 minûtçm. Un tas, kas ir domâts pats par sevi, ir jâatceras, ka noteiktam tulkotâjam vajadzçtu bût ideâlâm valodu prasmçm, valodu zinâðanâm un idiomâm, kas ieviesta pretçjâs valodâs, kâ arî lieliska dzirde.