Vertikalie graudu konveijeri

Flexa Plus New

Skrûvju konveijeri galvenokârt tiek izmantoti lauka cilvçkiem. Ðî ierîce paredz izmantot gatavo barîbu no maisîtâja, pârvietojot paðu barîbu no dzirnaviòas vai no mçslu izkliedçtâja. Tas ir izmantojams arî graudu izkrauðanai un iekrauðanai.Skrûvju konveijeru maksimâlais darba leòíis ir 45 grâdi. Skrûvju konveijeru sauc arî par graudainu èûsku vai skrûvju konveijeru.Skrûvju konveijers tiek izmantots, lai izkrautu lauksaimniecîbas piekabes vai piepildîtu graudu tvertnes. Dziedç un transportçjot graudus. Konveijeri tiek izmantoti gan graudu iepriekðçjai tîrîðanai. Ðo rîku parasti izmanto kâ ceïa elementu barîbas un graudu uzglabâðanai. Skrûvju konveijeri ir instrumenti ar garumu no 4 lîdz 12 m, sniegums no 7 lîdz 60 T / h, caurules diametrs no fi 110 lîdz fi 250, motori no 1,5 lîdz 11 kW.Skrûvju konveijeri ir ïoti funkcionâlas celtniecîbas maðînas. Bieþâs lietoðanas laikâ ir ârkârtîgi svarîgi pârbaudît gultòu un droðîbas jostas stâvokli. Ðîs detaïas ir ierîces avârijas situâcija. Ðî spçle, atcerieties skrûvju konveijera leòíi. Tam jâbût ne vairâk kâ 45 grâdiem.Izòçmumi no ðî satura ir vertikâlie konveijeri. Tajâ laikâ tie ir çdieni, kas paredzçti lietâm pie çku sienâm, bunkuriem un citâm saimnieciskâm un saimniecîbas çkâm.Skrûvju konveijeriem ir daudz priekðrocîbu. Tie liecina par augstu efektivitâti, zemu enerìijas pieprasîjumu, zema cena un zemas ekspluatâcijas izdevumus, vieglumu manevrçðanas un piedâvâjuma darbu mainît leòíi konveijera.Ir arî konveijeri, kas pielâgoti pozîcijas maiòai. Pateicoties ðim darbam, konveijers var tikt piegâdâts citâs jomâs. Ne lauksaimniecîbâ. Konveijeri ïauj un nomainîs slîpuma leòíi. Skrûvju konveijeru var pagarinât ar citiem elementiem, piemçram, tvertni, cita veida izplatîtâjus un pagarinâjuma segmentus.