Vakuuma iepakojums ar gazi

Iepakojums galvenokârt tiek izmantots pârtikas uzglabâðanai un tâ pasargâðanai no bojâjumiem, piemçram, vakuuma iesaiòoðanas maisiòos vai îpaðos konteineros.

ArthroNEO

Somas ir paredzçtas metinâtâjiem, kas garantç, ka ðâdâ veidâ uzglabâtâ pârtika ilgu laiku paliks svaiga, bet tâs piemçrotîbas lietoðanai lîmenis bûs daudz ilgâks. Turklât ðâds iepakojums ir izturîgs pret plaisâm un ïoti saspringts. Tos iegûst no labiem materiâliem, kas nemaina uzglabâto pârtikas produktu garðu vai îpaðîbas. Starp vakuuma iepakojumiem jûs varat iepazîties ar vienu un vairâkiem atkârtoti lietojamiem maisiòiem.Lielveikalos un pârtikas þurnâlos bieþi tiek izmantots vienreizçjs iepakojums ar jaunu biezumu, kurâ tiek uzglabâti tâdi produkti kâ siers, kûpinâta gaïa, desa un, galvenokârt, zivis un íermenis. Ðâdu maisiòu izmantoðana ir iespçjama tikai tad, ja ir iesûcinâta vakuuma iepakoðanas iekârta, kas sûknç gaisu un aizzîmogo ðuves. Viss process izskatâs ðâdi: no rullîða bûtu jânodala maisiòa daïa, kas ir nozîmîga konkrçtam produktam, kas ir sajaukts vienâ pusç, ielieciet pârtiku tajâ, un otrâ daïa savienojas. Ðâdas iespçjas tiek nodroðinâtas nevis pârtikas rûpniecîbas, bet arî mâjsaimniecîbu vajadzîbâm.Atkârtoti izmantojamu iepakojumu, atðíirîbâ no vienreizlietojamâm kârbâm, kuras nevar izmantot atkârtoti, var izmantot lîdz pat piecdesmit reizçm. Tas ir saistîts ar îpaða gaisa sûkòa sûkòa izmantoðanu. Ðâdas somas ir populâras, jo îpaði mâjas kastçs, un tiek izgatavotas daþâdu veidu pârtikas produktu uzglabâðanai ledusskapjos, saldçtavâs, bet papildus tâs var izmantot cepðanai. Viòi dod iespçju ietaupît çdiena gatavoðanas laiku, jo tie saîsina produktu marinçðanas procesu vairâkas reizes, piemçram, marinçtas gaïas ievietoðana ðâdâ maisâ ïauj cept pçc apmçram divdesmit minûtçm.Vakuuma iepakojums lieliski aizsargâs pârtiku ar noteikumu, ka ievçrojat noteiktus noteikumus. Ir nepiecieðams ietvert nelielu pârtikas devu konkrçtâ iepakojumâ un pirms pârtikas ievietoðanas, nomazgâjiet rokas vai novietot vienreizçjâs lietoðanas cimdus. Tas novçrsîs baktçriju iekïûðanu iepakojumâ.