Vai jusu vietne ir samaksata

Lielâkâ daïa cilvçku, kas ir veikuði psiholoìiju vai socioloìiju, rûpçjas par tâdas apmâcîbas kompânijas izveidi, kas paredz, ka cilvçki iekïaus mîkstâs prasmes, un pçc tam - pierâdîjumu par spçju nopelnît ìimeni, nodarboties ar komandas darbu vai strâdât ar stresu.

Pieprasîjums pçc pçdçjâ servisa modeïa dzîvo Polijâ, îpaði tâ saukto lielo uzòçmumu jomâ. Tomçr ir arî liela problçma, ar kuru ir jâcînâs visâm sievietçm, kas cînâs, lai veiktu efektîvu uzòçmçjdarbîbu, kas balstâs uz cilvçku apmâcîbu.Pirmkârt, lielâko uzòçmumu prezidenti uzskata, ka psihologs ir zîlniece, un viòð spçj veikt dienu no melnâ un neskaidrâ ekskluzîva lîdz paðpârliecinâtam un aktîvam darbiniekam, kurð aizraujo visu cilvçku komandu. Patiesîbâ apmâcîbas uzòçmumi ir îpaði apmâcîti divas lîdz trîs dienas, un tie nav laika posmâ, lai mainîtu to cilvçku attieksmi, kuri uz skatuves ierodas.Vçl viena svarîga situâcija, ar kuru visi vçlas saskarties, un kas ir atkarîga no ðîs sugas veikala pavadîðanas, ir fakts, ka jau pastâv liela konkurence starp mâcîbu uzòçmumiem. Katrs no tiem izjût vairâk un vairâk delikâtu piedâvâjumu, un neskaidrs klients, kurð nesaprot, kâ novçrtçt uzòçmuma sniegumu, skatâs uz cilvçkiem, lai tos reklamçtu.Veicot apmâcîbu uzòçmumu, ir nepiecieðamas labas personâla prasmes. Kvalificçts, pieredzçjis ekspertu skaits mûsu tulkotâju vidû ir noteikums, lai mâcîbas bûtu veiksmîgas, jo pat tad, ja mûsu pârvaldîtâs mâcîbas nav efektîvas, mçs ceram, ka apmâcîbas trûkums izriet no paða apmâcâmâ.