Vacu valodas zinadanas polija

Paðlaik darba devçji vçl vairâk interesç valodu apguvi gan saviem viesiem, gan tiem, kas vçlas lasît. Agrâk, ar esoðajâm valodas zinâðanâm vai pat nezinot citu valodu, bija svarîgi mierîgi pieòemt tiesîbas uz jebkuru darbu. Patlaban ir ieteicams zinât vismaz vienu valodu laikâ, kas garantç pamata sarunu.

Poïu valodu apguves lîmenis ir gadu no gada. Jau pirmajâ un vidusskolâ un vidusskolâs pastâvîgi tiek apmâcîta viena sveðvaloda. Pçtîjumi liecina, ka sievietçm, kuras paðas zina vairâk nekâ paðas valodas, ir atalgojums lîdz 50% cilvçku bez ðâdâm prasmçm. Ko mçs varam izmantot ðâdai valodu apguvei? Paðlaik ir daudz dzîvotspçjîgs jautâjums, kas bûtîbâ ir tçmas nopelns. Tagad, biroja lomâ (no balto apkaklîðu darbiem, sveðvalodu prasmes tiek izmantotas praktiski visâm iespçjamâm lietâm. Sâkot no attiecîbâm ar citiem klientiem, piegâdâtâjiem, saòçmçjiem vai raþotâjiem, tulkot dokumentus populâriem kontaktiem ar mûsu kolçìiem korporâcijâ, kas nav poïi, un tas notiek arvien vairâk ðajâ pasaulç. Turklât valodu apguve ir laba, ceïojot uz ârzemçm, parasti pietiek, lai runâtu angïu, spâòu vai krievu valodâs, tikai uz vietas joprojâm ir daudz íînieðu, japâòu un korejieðu, neliela iemesla dçï: lielâkâ daïa produkcijas ir pârvietota uz Âzijas galiem, tâpçc ir nepiecieðami profesionâïi, kas spçj izmantot ðos stilus. Dokumentu tulkoðana ir ârkârtîgi svarîga, jo Âzijas raþotâji bieþi nezina angïu valodu, un viòiem jâtulko, lai parakstîtu lîgumus ar Rietumu saòçmçjiem. Apkopojot visu savâkto informâciju, mçs ievçrojam tiesu, ka mçs daudz mâcâmies valodas, jo mçs ne tikai paplaðinâm un iedalâmies jaunâs kultûrâs, bet pasaule meklç virzienâ, kurâ mçs bûsim nelabvçlîgâkâ situâcijâ nekâ cilvçki, kas tos pazîst.