Uzladcjams deglis

Sprâdzienbîstami degïi tiek izmantoti raþoðanai potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç. Tie galvenokârt nodarbojas ar nesalauþamâm lçcâm, kâ arî ûdensnecaurlaidîgu un spçcîgu korpusu. Tie ir neslîdoði gumijas uz galvassegâm.

http://lv.healthymode.eu/kankusta-duo-labs-un-lets-lidzeklis-novajesanu/

Atex deglis spîd ar izkliedçtu vai fokusçtu gaismu. Tas vienmçr ir aprîkots ar baltu diodi, vienu jaunu un divâm sarkanâm.Lukturi var bût arî manuâli. Tie ir uzticami un diodes izstaro izkliedçtu gaismu. Veidlapa ir veidota tâ, lai tâ aizsargâtu pret slîpâm virsmâm. Papildus ir putekïu izturîgs un ûdensnecaurlaidîgs. Tas ir arî izturîgs pret pilieniem no nedaudz augstiem augstumiem. Tâs gaismas laiks ir aptuveni 9 stundas, un îpaði izturîgi tie var ilgt lîdz 45 stundâm.Pateicoties uzstâdîtajai rokturim, ir svarîgi to atrisinât uz jostas vai jostas cilpas.Atex zibspuldzes ir cita veida droðas zibspuldzes. Maya korpuss ir sagatavots no polimçra, kas ir stabils daudzâm agresîvâm íimikâlijâm. Tam ir divi gaismas fokusi, kas atrodas noteiktâ korpusâ. Tos var izmantot atseviðíi vai kopâ.Uz galvas novieto diodi, kas izstaro veselîgu un fokusçtu gaismas plûsmu. Divi diodes, kas atrodas uz íermeòa, izstaro ïoti vienkârðu, izkliedçtu gaismu. Íermenis ir pârliecinâts par pat spçcîgâkajiem triecieniem vai kritieniem.Ðim deglim ir divi daþâdi slçdþi, bet ir daþi, kas pârvalda zibspuldzes funkcijas, bet otrs - apgaismojuma vietâ.Tajâ ir arî akumulators un lâdçtâjs, gan ar tîkla, gan auto kabeïiem.Vçl viens hrd zibspuldzes veids ir vieglas polikarbonâta zibspuldzes. Tas ir aprîkots ar çrtu, spilgtu diodi, kas izstaro bagâtîgu un koncentrçtu gaismas staru. Tas rada plaðu spîdumu un ïauj jums redzçt mçríi lîdz 150 m attâlumâ. Ierîce atrodas pretçjâ veida rokturos, pateicoties kuriem ir svarîgi nodroðinât arî íiveres, ja arî íiveres, glâbðanas vai rûpnieciskâs íiveres.Vçl viens atex lukturu veids ir tâds, kas tiek uzòemts zonâs, kuras apdraud alkoholu un putekïu eksplozija.Tad ir viegli lukturi, galvenokârt sarkani, izgatavoti no mâkslîga íermeòa, kas pârvadâ elektrîbu. Tie nodroðina aizsardzîbu pret elektromagnçtiskajiem un radio traucçjumiem, kâ arî pret elektrostatisko izlâdi.Hrd zibspuldzes precîzi atveido konkrçta objekta krâsas, ir tûlîtçja vai nepârtraukta gaisma.