Tulkodanas konference vardava

Konkrçta izteikuma tulkojums no vienas valodas citâ tiek veikts ne tikai rakstiski. Uz laukuma atrodas sejas piedâvâjums, kas specializçjas tulkoðanâ, ieskaitot tulkoðanu pçc kârtas un sinhrono tulkojumu. Viòi pieder visprasîgâkajiem tulkojumu veidiem, lai tos tulkot, jums ir nepiecieðams ne tikai labas zinâðanas, bet arî spriedzes spçks, spçja runât un pat ðâda radoðuma daïa.

Secîgas vs vienlaicîgasIepriekð teikts, ka mçs atðíiram mutiskâs interpretâcijas, piemçram, secîgu un sinhrono tulkoðanu. Nozîmîgâkais no tiem ir tas, ka tulkotâjs pârvçrð vârdu tulkojumus pârtraukumu laikâ, ko runâjoðais cilvçks veido savâ diskursa sezonâ. Ðis tulkoðanas veids darbojas, ja lietotâju skaits ir zems. Var izpausties jebkura veida preses konferences vai biznesa tikðanâs. Sinhronâs interpretâcijas, kas pazîstamas arî kâ sinhronâs interpretâcijas, notiek skaòas izolâcijas kabînçs. Otra tulkotâja asistenta tulkotâjs tulko austiòâs dzirdamo tekstu. Katrs tulkotâjs veic ðâdu tulkojumu 20 minûtes, pçc tam viòð iekïûst apmaiòâ. Galvenâs personas tulkojums ir uztverams austiòâs, kurâs cilvçki uzturas kâdâ konkrçtâ notikumâ. Grupu gadîjumâ sinhronie tulki tulko no pasîvâs (apgûtâs uz aktîvo (dzimtâs valodu.

Ideâls tulkotâjs?Tulks, kurð nâk ar sinhrono tulkoðanu, liecina par augstu izturîbu pret stresu, refleksiem un atbilstoðu dikciju. Tad ir daþi no sareþìîtâkajiem tulkojumu veidiem, ko var veikt - sievietes pçdçjâ nodarbîbâ parasti ir diezgan intensîvi kursi, kas notiek gadu vai divus, un tiek izgriezti ar eksâmenu, kas apliecina augstu tulka kvalifikâciju.