Teksta tulkodana

Arvien svarîgâka vçrtîba laikâ, kad pasaulç mçs pamanâm vçl lielâku dokumentu pârvietoðanos, kâ arî starp cilvçkiem un uzòçmumiem, un mums ir jârisina neskaitâmi starptautiski darîjumi, viòi spçlç cita veida dokumentus no kâdas valodas uz citu. Mçs noteikti varam atðíirt vairâkus tulkojumu veidus, ar kuriem nodarbojas profesionâli tulkotâji.

Bez tulkojumiem, kas parasti ir rakstîti, mums ir sinhronâ tulkoðana un tulkoðana, vai vienkârði atliekot dialogus no attçliem un tekstiem no datorprogrammâm.

Attiecîbâ uz sadalîjumu, kam var bût individuâli tulkojumi, mçs to varam noteikt kâ nozîmîgus speciâlistu tulkojumus. Strâdâjot pie tiem, nav nepiecieðamas nekâdas kompetences, kas apstiprinâtas ar îpaðiem dokumentiem vai oficiâlâm atïaujâm. Tomçr var bût tâ vçrts, ka ðâdu tekstu, komandas vai tulkotâja tulkojums bûtu speciâlists vai bûtu lieliska informâcija par kâdu konkrçtu tçmu. Tur nav jâbût kvalificçtam lingvistam, un tam vajadzçtu bût svarîgam arî korektoriem un konsultantiem, piemçram, juristiem, IT speciâlistiem vai inþenieriem. Saistîbâ ar konkrçta dokumenta raksturu, ko îpaðniekam vajadzçtu dzîvot savâ valodâ, tas var bût papildus un palîdzçt ârstam vai praktiskâkam tulkotâjam.

Ja runâjam par jauna veida tulkojumu, proti, zvçrinâtu tulkojumu, tad ðajâ gadîjumâ viòu tulkojums bûtu jâpieðíir tikai zvçrinâtajiem tulkotâjiem, kuri ir tie paði cilvçki, kas saucas sabiedrîbas uzticîba. Viòiem ir nepiecieðamâ kvalifikâcija un ârçjo zinâðanu sertifikâti konkrçtâ tçmâ. Tas bûtu universitâtes diploms, pabeigts kurss vai eksâmens. Ir nepiecieðams tulkot savâ valodâ, cita starpâ, tiesas un procesuâlos dokumentus, sertifikâtus un skolu vçstules.

Domâjot, rakstu un darbu tulkoðana attiecas uz katru jomu. Tomçr jûs varat norâdît daþas no tâm pazîstamâkajâm daïâm, kas ir patiess pieprasîjums. Ir nesen, piemçram, tipiski juridiski teksti, piemçram, lîgumi, spriedumi un notariâlie akti, vai arî svarîgu pasaules notikumu konference. Ekonomikas un banku tulkojumi var pastâvçt ðodien.Tajâ paðâ laikâ tiek definçti tirdzniecîbas dokumenti, tehniskâs un IT publikâcijas, kâ arî medicînas teksti.