Svedvalodu prasmes

Ilgu laiku ir zinâms, ka citu valodu apguve ir ïoti populâra prasme darba tirgû. Gandrîz visâm valstîm, tostarp arî mûsu valstîm, ir regulâras komerciâlas vai politiskas attiecîbas ar citâm valstîm. Tomçr valodas barjera ir liels ðíçrslis; tomçr ir grûti sagaidît, ka visi labi pazîstamu valsts iestâþu vai uzòçmumu darbinieki zina pietiekami daudz sveðvalodu, lai varçtu sazinâties ar vienkârðiem partneriem no citâm valstîm.

Valodu izglîtîbaTieði ðeit jums ir nepiecieðams speciâlu tulkotâju serviss, kas ievçrojami atvieglo ðâdus kontaktus. Ðobrîd izglîtîbas piedâvâjums ðâdos nolûkos ir ïoti liels. Faktiski katra Polijas vçrtçðanas universitâte piedâvâ vismaz vienu vai divus valodu kursus. Vienmçr ir pçdçjâs populârâkâs valodas, piemçram, angïu vai vâcu, un âtrâkâs universitâtçs mçs varam prasît pat ïoti oriìinâlas un vairâkas populâras - un tâpçc labi apmaksâtas - valodas.

avots:

Kâda veida persona var labi pazît vienu vai vairâkas sveðvalodas?Kvalificçti tulkotâji ir ïoti moderni, galvenokârt uzòçmumos, kas veic darîjumus ar citâm valstîm; ðâds darbs jo îpaði ietver iepazîðanos ar citiem partneriem un sarunu tulkoðanu biznesa konferenèu datumos. Jûs joprojâm varat darboties kâ "brîvmâkslinieks" vai tulkotâjs, kuram jûs varat vienkârði ziòot ar noteiktu kârtîbu. Parasti tas ir dokumentu vai citu tekstu tulkoðana. Ir vçrts atcerçties, ka reizçm ir nepiecieðams zvçrinâta tulka pilnvaras, bet sievietei nebûs îpaði grûti brîvi pârvaldît noteiktu valodu. Tulkotâji ir vairâki piedâvâjumi, ja viòi meklç aizturçðanu pretçjâs valsts iestâdçs. Arî ðeit parasti ir nepiecieðama pilnîga konkrçtâs valodas zinâðanas un zvçrinâta tulka tiesîbas, taèu ðâdai nostâjai, iespçjams, jâbût ïoti ienesîgai un, pirmkârt, apmierinoðai. Tâdçjâdi ceïi ir ïoti lieli, un îpaði cilvçki, kas lieto mazâk pievilcîgas valodas, var tikt galâ ar ðâdâm lielâm ietekmçm.