Spradzienbistamibas milti

Ierîcçm, kas paredzçtas karjerai sprâdzienbîstamîbas jomâ, vajadzçtu sasniegt augstâkâs droðîbas vçrtîbas. Eiropas Savienîbas ATEX direktîva (no Atmosphères Explosibles - nosaka pamatprasîbas, kas jâievçro katram produktam, kas jâsniedz sprâdzienbîstamâ vidç.

Ar ðo principu ir saistîti daudzi standarti, kas ievieð îpaðas prasîbas attiecîbâ uz noteiktiem produktiem. Uz nosacîjumiem, uz kuriem neattiecas ne direktîva, ne standarti, var attiekties attiecîgâs dalîbvalsts iekðçjie noteikumi. Noteikumi tomçr nevar bût nesaderîgi ar informâciju un nevar radît cerîbas. Tâ kâ ATEX direktîvai 94/9 / EC ir nepiecieðama CE zîme. "ATEX" produkts, kas kïuva apzîmçts ar Ex simbolu, bija agrâk jâapzîmç ar CE zîmi, un tam ir jâpârbauda sadarbîbas novçrtçðanas procedûra ar izvçlçto izziòoto uzòçmumu attiecinâmo daïu.20. gadsimta sâkumâ, tâpat kâ ogïraktuvçs, nebija lieliska vieta, kur izmantot piemçrotas maðînas eïïas, tâpçc bija daudz ugunsgrçku un sprâdzienu, ko izraisîjuðas sadedzinâðanas eïïas un metâns. Tâ kâ pieprasîjums ir izgudrojumu mâte, tad pçc daudziem negadîjumiem tika izmantoti daþâdi eïïu un ûdens eïïu klienti, kas nepalielinâja metâna eksplozijas ietekmi. Nâkamajâ raktuvju attîstîbas aspektâ tika izmantotas ventilâcijas ierîces, trauksmes un metâna filtri. Izvçlçtais vçsturiskais modelis pats par sevi ir viens no daudziem apstiprinâjumiem, ka lielu ar augïiem saistîtu vçrtîbu lietoðana sprâdzienbîstamîbas jomâ ir katram îpaðniekam un darbiniekam atbilstoðs pienâkums. Ðî pienâkuma trûkums rada gan attçlus, gan materiâlus.ATEKS, tâ kâ tas sniedz savu definîciju, nav Eiropas Savienîbas izgudrojums, bet gan tâdu izmaiòu vektors, kuru mçríis ir novçrst draudus, ko rada to izskats. Vispârpieòemtu droðîbas standartu pieòemðana ir dzîvîbas saglabâðanas pamatprincips. Kaut arî nelaimes gadîjumi ðíiet reti, galvenie iemesli vienmçr ir vçlçðanâs âtri pabeigt darbu, neizmantot noteikumus utt.Saistîba ar ATEX direktîvu un ar to saistîtie principi ir galvenâ prasîba raþoðanas un kalnrûpniecîbas nozarçm, kâ arî pakalpojumi, kas saistîti ar sprâdzienbîstamîbas jomu (pçdçjâ degvielas izplatîðanâ utt. Atcerieties! Ne tikai sevî izmantojiet materiâlus ar pareiziem standartiem, bet pârdomâjiet savas kïûdas sekas!