Slipakas borner atsauksmes

Kâposti tiek novadîti daþiem populârâkajiem dârzeòiem. Tam ir vairâkas veselîgas un stiprinoðas íermeòa îpaðîbas, piemçram: B vitamîni, C vitamîns, A, E, K., kâ arî kalcijs, kâlija, magnija un folijskâbe. Tâpçc ir vçrts izmantot kâpostu sasmalcinâðanas ierîci, kas atvieglos çdienu gatavoðanu. Kâpostu griezçjs iegâdâsies lielu daudzumu kâpostu, ko izmantos daþâdu salâtu un salâtu, kâ arî karstu çdienu pagatavoðanai.

https://snaill-cream.eu/lv/

Kâpostu griezçjs ir bûtisks, lai iegûtu lielu daudzumu kâpostu paskâbinâðanai. Mizoti un sasmalcinâti kâposti tiek ieplânoti pareizajâ traukâ, piemçram, mucâ. Tâs individuâlâs lomas ir slâòotas ar sasmalcinâtiem burkâniem, pârkaisa ar sâli, kâ arî pievienotas lauru lapas un garðaugi. Ðâdâ veidâ sakârtotais sasmalcinâtais kâposti, kas piestiprinâts un piekrauts priekðâ, tiek raudzçts un paskâbinâts. Pçc paskâbinâðanâs ir pamata sastâvdaïa bigos, kâpostu zupâs un salâtos. „Szatkownica” lieliski darbojas draudzes çdinâðanas, restorânu vai mâjsaimniecîbu nelielâs ierîcçs, kur katru dienu ceram sagriezt pietiekami daudz kâpostu âtrai patçriòam. Kâposti ir dârzeòi, kas dziedina daudzas veselîbas problçmas. Piemçrs, iespçjams, ir tâds pats, kas novçrð ançmiju, palielina organisma vispârçjo imunitâti, dziedç locîtavu slimîbas, novçrð pietûkumu. Turklât tas nodroðina augstu matu, naglu un âdas skatu. Nesenie pçtîjumi liecina, ka kâpostiem ir îpaðums, kas novçrð reproduktîvo orgânu vçþa attîstîbu un pçc tam arî sievietçm, kâ arî vîrieðiem. Kâpostu sulai ir îpaðas îpaðîbas, kas ne tikai stiprina íermeni, bet arî uzlabo apetîti. Tomçr jâatzîst, ka ne visi var çst ðo dârzeòu. Viòi nezina tâs lomas, kas saskaras ar slimîbâm, kas nepanes skarbos çdienus. & nbsp; Lielai iedzîvotâju daïai kâpostu zupa var motivçt jûs iepazîties ar veselîgâku atðíirîbu no mâjas izvçlnes. Tik daudz, lai bûtu produkts ar zemu kaloriju daudzumu.