Sinhronais tulks angiu valoda

Daþos uzòçmumos, kuros jârada gaisa maisîjums ar gâzçm, tvaikiem un viegli uzliesmojoðiem migla veidiem, pastâv arî aizdegðanâs risks, kas var rasties arî eksplozijas rezultâtâ. Raþoðanas procesa laikâ elektrostatiskie lâdiòi pastâvîgi pieaug un pieaug.

Uzkrâto enerìiju izplûdes ir populâras un uzliesmojoðu vielu sastâvâ ir apdraudçta personâla droðîba un viss mâjâs. Daïçji darba devçjs ir nodroðinât ðo vielu noplûdi no gaisa un izvairîties no to ietaupîðanas, izmantojot atbilstoðu ventilâciju. Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija lçmumâ ir tikai viens no daudzajiem pienâkumiem, kas viòam uzliek minimâlâs prasîbas attiecîbâ uz uzticîbu un darba higiçnu saistîbâ ar sprâdzienbîstamas vides iespçjamîbu.Jums jânorâda jûsu darbinieki, droðus darba apstâkïus, un, ja par spîti visiem ieviesta paðreizçjâs bûvniecîbas aktivitâtçm, joprojâm pastâv sprâdziena risks, apkalpe jâinformç jums visiem par to, mçrogu briesmâm, pastâvîgi uzrauga situâciju un mazinâtu negatîvo ietekmi uz iespçjamo sprâdzienu. Ðajâ brîdî tiek izveidots sprâdzienbîstamîbas dokuments, tas ir, sprâdziendroðs dokuments. Tam ir nepiecieðams stâvçt, pirms tiek izveidots funkciju postenis bîstamâ jomâ. Saskaòâ ar regulu darba devçjam ir pienâkums:- novçrðot sprâdzienbîstamas vides veidoðanos, \ t- aizdegðanâs novçrðana iepriekð minçtajâ atmosfçra,- samazinot raduðâs sprâdziena kaitîgo ietekmi.Tekstâ darba devçjam ir jâreìistrç visi pârbaudes un uzturçðanas darbi ierîcçs, kas rada draudus. Tajâ ir norâdîti veicamie piesardzîbas pasâkumi, jâprecizç risks un vietas, kurâs tas var aizdegties. Darbiniekam jâiepazîstas ar visâm bîstamîbas jomâm (0, 1, 2, 20, 21, 22. Ieejai bîstamajai zonai jâbût îpaði maríçtai ar dzeltenu brîdinâjuma trijstûri, kur vidû ir melns EX. Kungam ir jânosaka arî evakuâcijas veidi, kâ arî panâkumi, veicot izmaiòas rûpnîcas teritorijâ, ar prestiþu uz bîstamâs teritorijas, DZPW ir nepiecieðams regulâri atjauninât.