Rupniecisko avariju un katastrofu ccloous

Negadîjumu cçloòi tiek regulâri pârbaudîti, lai samazinâtu to atkârtotas izmantoðanas risku. Pçtîjuma rezultâti skaidri parâda, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir cita veida uzraudzîba maðînu droðîbas jautâjumos. Problçmas, kas saistîtas ar iekârtu sliktu izmantoðanu un apkalpoðanu, parâdâs kâdâ no viòu dzîves posmiem. Tâ runâ par pçdçjo specifikâciju, kâ arî dizainu, raþoðanu, darbîbu, apkopi, modifikâciju utt.

Maðînu sertifikâcija ir saistîta ar plânu, lai novçrstu apdraudçjumus, kas var rasties darbavietâ. Maðînas, kas saòem izmantotos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas. Pçtîjums ir pakïauts atseviðíâm grupâm un elementiem. Tiek ievçrots ârstçðanas princips un apraksti, lai atvieglotu darbiniekus iestâþu un piederumu pareizas izmantoðanas jomâ. Sertifikâtu nepiecieðamîbu organizâcijâ un piederumu datus lielâ mçrâ nosaka ES noteikumi: piemçrojamâs direktîvas, iekðçjie noteikumi utt.

Uzticîbas un higiçnas darbiniekiem ir tendence piedalîties kursos un vingrinâjumos no maðînu sertifikâcijas lîmeòa. Zinâðanas, pârbaudes un prasmes, kas iegûtas ðâdu kursu un apmâcîbu pastâvçðanas secîbâ, veicina konkrçtu gadîjumu skaita samazinâðanos darba vietâ, gan nâves gadîjumiem, gan citiem. Piedalîðanâs kursos un vingrinâjumos maðînu un ierîèu sertifikâcijas jomâ sniedz visdaþâdâkos ieguvumus îpaðniekiem. Izglîtoti darbinieki garantç pareizu organizâcijas lietoðanu un saglabâ droðîbas un veselîbas standartus.