Ritz restorans

Vai jums ir savs restorâns vai jauna vieta, kas piedâvâ maltîtes vai dzçrienus? Vai esat pârsteigts, kura sistçma palielina peïòu? Labs ieguldîjums bûs novatorisku IT risinâjumu pielietoðana, kas labvçlîgi ietekmçs jûsu restorânu. Mçs augam virknçs, kad uzòçmumam, kurð vçlas patieðâm konkurçt tirgû, ir jâbût savai tîmekïa vietnei. Tomçr vietne, kurâ pircçjs var atrast tikai izvçlni, telpu un atraðanâs vietu apraksts ir tikai daþi.

Lieliska ideja, kas pozitîvi ietekmçs rezultâtus, ir dot klientam iespçju iesniegt pasûtîjumu, izmantojot internetu. Profesionâla lietojuma radîðana neapðaubâmi ietekmçs klientu çrtîbas, pateicoties faktam, ka tagad no citas çkas viòi spçs apstrâdât pieprasîjumu pçc jûsu pakalpojumiem. Nâkamâ sadaïa, kurâ jûs varat pieteikties sabiedriskâs çdinâðanas programmai, ir jûsu telpu vadîðana. Iespçjas ðeit ir milzîgas. No programmâm, kas nâk, lai vadîtu restorâna iespçjas, virkne risinâjumu, kas pârveido komunikâciju sistçmâ. Tagad koncentrçsimies uz programmu pamata daïu. Vadîbas programmatûra ievçrojami paâtrina daþâdas norçíinu metodes. Ðobrîd situâcija nenotiks, kad viòð zaudçs vienu derîgu rçíinu par iegâdâtajâm precçm. Jûs pilnîbâ uzraudzîsiet simtiem dokumentu, ar kuriem jûs organizçjat katru dienu, un vienmçr, bez skatuves sâkuma, varçsit tiem piekïût. Jauns risinâjums, ko varat izmantot vienkârðâ çdamzâlç, ir rezervçðanas sistçma. Pateicoties ðai programmatûrai, jûs varçsiet plânot izvietoðanu telpâ bez nevajadzîgâm problçmâm, pat daudzas nedçïas uz priekðu. Jauni çdinâðanas iestâþu ieteiktie risinâjumi ir, piemçram, uzlabota komunikâcija starp viesîbâm un virtuvi. Caur sensoru ekrâna viesmîli pie kases, kas nekavçjoties informç virtuvi par çdienreizi, ko plâno sagatavot, pateicoties tam, jûs novietosiet uz skatuves, un klients gaida mûsu çdienu. Ðíîduma vienkârðîba ir îpaði svarîga visâs uzskaitîtajâs izstâðanâs vietâs. Tas ir îpaði svarîgi, jo cilvçkiem, kuri strâdâ ar ðîm standarta programmâm, nav obligâti jâizmanto liela IT kvalifikâcija. Neskatoties uz ðî programmatûras modeïa zemo sareþìîtîbu, tas nav efektîvs un noteikti pozitîvi ietekmçs jûsu panâkumus un ietaupîs laiku.