Restoranu aprikojums

ATEX direktîva, ko sauc arî par jaunâs pozîcijas direktîvu, ir fakts, kura galvenais mçríis ir Eiropas Savienîbas dalîbvalstu tiesîbu normu tuvinâðana aizsardzîbas sistçmu un ierîèu jomâ, ko izmanto teritorijâs, kuras apdraud metâna vai ogïu putekïu sprâdziens.

Dr Farin Man

Ðî informâcija galvenokârt definç droðîbas pamatprasîbas, plaðu produktu klâstu un to, kâ pierâdît sadarbîbu ar piemçrojamâm droðîbas prasîbâm.Eiropas standartiem, kas sîki apraksta tehniskâs metodes, lai pierâdîtu sadarbîbu ar droðîbas prasîbâm, ir svarîga loma. Kopâ ar noteikumu, ja produkts ir sinonîms pamatam, tiek òemta vçrâ tâ atbilstîba droðîbas pamatprasîbâm.Atex kopîgâs prasîbas iekârtâm un aizsardzîbas pasâkumiem, kas ieviesti sprâdzienbîstamâs zonâs, ir uzskaitîti direktîvas II pielikumâ. Runa ir par vispârçjâm prasîbâm, materiâlu izvçli, plânoðanu un bûvniecîbu, iespçjamiem aizdegðanâs avotiem, ârçjâs ietekmes draudiem, prasîbâm droðîbas ierîcçm un sistçmu droðîbas prasîbu integrâciju.Kopâ ar norâdçm, raþotâjam ir jâatceras, ka ar instrumentiem un aizsardzîbas sistçmâm nav jâveido sprâdzienbîstama vide, lai novçrstu sprâdzienbîstamas vides aizdegðanos, kavçtu vai ierobeþotu sprâdzienu.Traukiem un aizsardzîbas sistçmâm ir jâdzîvo pareizi, lai pienâcîgi novçrstu sprâdziena iespçjamîbu. Tâm vajadzçtu bût tehniskâm zinâðanâm, kas uzòemtas ar zinâtni. Ierîèu sânam un sastâvdaïâm tas jâdara droði un kopâ ar raþotâja informâciju.Visâm iekârtâm, aizsardzîbas sistçmâm un aparâtiem jâbût CE maríçjumam.Materiâli, ko izmanto ierîèu vai aizsardzîbas sistçmu tîklâ, nevar bût viegli uzliesmojoði. Starp tâm un to saturu, ko potenciâlais sprâdziens varçtu radît, nedrîkst bût nekâdas reakcijas.Iekârtas un aizsardzîbas sistçmas nevar radît traumas vai citus ievainojumus. Tâm ir jânodroðina, lai to produkts neradîtu augstu drudzi un starojumu. Tie nevar bût elektriski un nevar veikt bîstamas situâcijas.