Rciinu personala apmaciba

Ja mçs izmantojam slimnîcu ârstçðanu ârzemçs vai vienkârði - ja mums ir ârsts, kurð neparâdâs mâjas valodâ, un vçlâk mums ir nepiecieðama medicîniskâ dokumentâcija turpmâkai ârstçðanai nâkamajâ valstî, ir vçrts tulkot tekstu ðâdâ valodâ: speciâlists.

Cilvçki ar medicînisko tulkojumu Varðavâ visbieþâk ir medicîniskâ izglîtîba - viòi ir aktîvi ârsti, cilvçki, kas absolvçjuði universitâtes aptiekâ, bioloìijâ un íîmijâ. Viòiem ir atbilstoði sertifikâti, kas apliecina augstâs valodas prasmes. Viòi bieþi vien ir dzimtâ valoda vai ir veikuði prakses ârzemçs. Viòi ir labi sagatavoti: arî lingvistiskajâ pusç, kâ arî spçj pârbaudît attiecîgâ teksta priekðrocîbas.

Zvçrinâta tulka paða teksta pârbaude ir svarîga, jo tâ piemçro iespçjamos labojumus, pârbauda, vai tekstam ir lieliska klase, un, kas ir vissvarîgâkais, pieðíir valsts iestâdei zîmogu.

Medicîniskie dokumenti, kas visbieþâk ietekmç pacienta slimîbu, atbrîvoðanu no slimnîcas, pçtîjumu rezultâti, novirzîðana uz jautâjumiem, medicîniskie izòçmumi, invaliditâtes statusa lçmumi, ârstçðanas vçsture - ja mçs meklçjam kompensâciju par ârvalstu nelaimes gadîjumu.

Medicîniskâ tulkoðana ir arî zinâtnisko rakstu, medicînas studentu mâcîbu grâmatu tulkojums, populâras zinâtnes grâmatas par medicînu, reklâmas filmas ar specializçtu vârdnîcu, multimediju prezentâcijas vai pat katalogi, kuros ir minçti medicînas instrumenti.

Populârâkâs valodas, no kurâm tâ ietekmç, ir angïu, vâcu, franèu un krievu valodas. Ðaura specializâcija pâròem tâdas valodas kâ dâòu, japâòu, íînieðu, turku, holandieðu, zviedru un norvçìu. Ar nelielu darbu ir viegli pieòemt dzimtâ valoda ieteikumus.