Rciins un kases aparats

Antidepresanti un psihotropi ir pârsteidzoðs medicînas veids, kas tieði ietekmç mûsu prâta posmu. Psihotropo medikamentu pareizajâ iedarbîbâ ir plânots atgriezties normâlâ garîgâ stâvoklî, normalizçt pacienta veselîbu un padarît viòu vairâk spçjîgu bût pârstâvçtai sabiedrîbâ. ”Nbsp; Bet tâpat kâ parastâs zâles, psihotropâs vielas var izvçlçties nepareizi, kas dos lielas izmaiòas îsâkajâs mûsu gaïas un rakstura izmaiòâs. Un tas pats, kad jâizvairâs no daþâdu narkotiku veidu panâkumiem, arî ðeit, lai tos nenovietotu pârâk drîz, jo jûs varat redzçt pârâk daudz blakusparâdîbu, kas ir daudz svarîgâkas nekâ terapijas pabeigðanas panâkumi. Kâdâ veidâ psihotropo medikamentu lietoðanas pârtraukðanai & nbsp; Kâ mçs varam pieïaut, ka tas ir ðîs ârstçðanas modeïa beigas? Pirmkârt, cilvçkiem, kuri rûpçjas par tiem, kas cieð, un paðâm izðíiroðajâm psihotropajâm vielâm, ir rûpîgi jâpârbauda un jâkontrolç izmaiòas, kas notiek viòu iestâdçs, lai labi noskaidrotu, vai izmaiòas izriet no paðreizçjâm narkotiku darbîbâm, vai arî dod pretçjo. Ja mçs pamanîsim pârâk lielu samazinâjumu vçlçðanâs rîkoties vai aizstâvçt savas intereses, mçs bûsim noguruði un vâji vai atgriezîsimies pretî, mçs kïûsim par hiperaktîviem, emocionâliem svârstîbâm, un mçs ar melanholiju, cilvçkiem ar depresiju, kïûsim bîstami sev un daþâdâm freakâm, ïoti iespçjams, ka ir pienâcis laiks domât par narkotiku pârtraukðanu. Protams, jums nevajadzçtu to darît pats. Visa ðâda veida procedûra jâapsprieþas ar speciâlistu. Daþos gadîjumos bûs vajadzîgs vairâku psihiatru lçmums, it îpaði, ja mçs neskaitîsim agrâkâ ârsta pilnu kompetenci.

Tomçr, ja mçs nolçmâm pârtraukt psihotropâs zâles, pieòemsim, ka nav tûlîtçja procesa. Tas nozîmç, ka mçs nevaram aizòemt vienu nakti no izstâðanâs un automâtiski pârtraukt jebkâdu parakstîtu zâïu lietoðanu. Ðâds stils var novest pie tâ, ka veselîbas stâvokïa pasliktinâðanâs strauji pasliktinâs, ko izraisa pârâk pçkðòs zinâmas íîmiskâs vielas trûkums Polijas organismâ, kas savukârt var novest pie svarîgâkas slimîbas recidîva. Labs darbs ir psihotropo zâïu pârtraukðana lçnâm un pakâpeniski. Es ðeit vairâk neuzskatu, ka, kad kâdu dienu viòa, piemçram, paòçma 200 mg antidepresanta, otrajâ dienâ es varçtu atïauties tikai 175 mg. Zâïu izòemðanas process ir jâsadala vidû. Tâtad, atgrieþoties iepriekðçjâ piemçrâ, ja pirmdien es neòçma 200, bet 175mg narkotiku, man ir jâsniedz 3, 4 nedçïas, lai analizçtu mûsu sistçmu, pârbaudîtu, vai cits posms ir labâks vai zemâks par iepriekðçjo. Ja pamanîðu, ka sâkotnçjais izòemðanas process ir tâlu, pçc mçneða es varu sasniegt tikai 150 mg narkotiku. Procedûrai vajadzçtu izskatîties lîdz pat psihotropo zâïu pârtraukðanai. Kas ir labi, speciâlisti, kuri domâ, ka psihotropo zâïu lietoðana ir jâpârtrauc, atzîst, ka viena zâïu izòemðana no narkotikâm nav pietiekama. Sâkumâ jâòem vçrâ tas, kas mums izraisîja depresiju vai cita veida slimîbas. Ja mçs saprotam, ka problçmu pierâdîjums sâkâs, kad stâvokïa stâvoklis vai darba uzsâkðanas brîdis ievçrojami pasliktinâjâs, visticamâk ir ieteicams mainît dzîves vidi. Daþreiz, jo izrâdâs, ka psihotropu ârstçðana vispâr var bût bezjçdzîga, ja sâkumâ viòi domâja par savu dzîves vajadzîbu izpildi normâlâ veidâ, kas noteiktu iemeslu dçï tika atòemts vai ierobeþots.