Putekiu savaccja mitras darbibas princips

Putekïu savâcçji ir viena no lçtâkajâm rûpniecîbas ierîèu grupâm. Pateicoties attîstîbas izvçlei, tos var atdalît mehâniskâ veidâ, izmantojot izplûdes sistçmu un saspiestu gaisu.Rûpnieciskie putekïu savâcçji ir putekïu savâcçji, kurus izmanto praktiski visâs nozarçs, kurâs raþoðanas laikâ rodas problçmas ar piesâròotu gaisu.

Ïoti lçti ir tâ sauktie putekïu savâcçji, kas visbieþâk tiek novirzîti uz koka un mçbeïu sfçrâm, viòi arî lieliski veic savu personîbu arî citu veidu putekïu, piemçram, plastmasas, makulatûras uc, ieguvç. Uzòçmumi, kas raksta ðos çdienus, ietver arî augstas vçrtîbas, kas spçj apstrâdât visas raþoðanas zâles, kad un vâji stacionâri uzòçmumi izmanto individuâli konkrçtâm maðînâm.Rûpnieciskie putekïu savâcçji ar maziem izmçriem (tâ sauktâ kasetne ir nâkamais uzòçmumu veids, kas jâraksta. Neskatoties uz to salîdzinoði mazo izmçru, tie izceïas ar visu filtrâcijas virsmu. Tie lieliski kontrolç sausu un mazu putekïu praksi. Tâpat kâ kaseðu putekïu savâcçji, kas strâdâ ar zemu putekïu koncentrâciju.Lielâkas ierîces (piemçram, cikloni lieto îpaði tehnoloìijâs, kurâs ir liels erozijas putekïu daudzums, piemçram, enerìçtikâ, brîvo bûvmateriâlu darbâ, koksa rûpniecîbâ, lietuvç, ogïu rûpniecîbâ utt.Viòi var staigât ar sprâgstvielu, kas nozîmç, ka tie ir izgatavoti saskaòâ ar ATEX informâciju. Galvenie izmantojumi bija zâìskaidas, koksnes skaidas, putekïu slîpçðana ar daþâdiem materiâliem, tâ saukta. eïïas migla, metinâðanas dûmi utt.Jaunâkie filtru putekïu savâcçji ar moduïu konstrukciju izceïas ar to stabilu uzstâdîðanu un daudzfunkcionâlu darbîbu. Pastâv iespçja izmantot daþâdas konfigurâcijas to apstrâdes, filtra piedurkòu iztukðoðanas un tîrîðanas metodes ziòâ.Rûpnieciskajiem putekïu savâcçjiem ir unikâla problçma: tie ïauj uzturçt ceïu un tîrîbu raþoðanas zâlç un ziemâ recirkulâcijas stilâ, lai atgûtu siltu gaisu.