Psiholoiija ko nosaka vidusskola

Psiholoìija, kas katru gadu ir humanitâro zinâtòu joma, piesaista pûïus un domu entuziastus par cilvçku uzvedîbu. Ðo mçríi var atrast gandrîz visâs lielajâs Polijas reìiona humanitârajâs universitâtçs, nav pârsteidzoði, ka katru gadu vismaz vairâki simti cilvçku atstâj universitâtes sienas lepni pieðíirot maìistra grâdu psiholoìijâ.

Kas notiek pçc daþiem gadiem? Divu pamatgadu laikâ universitâtç jaunie psiholoìijas pieòçmçji pçta vispârçjo psiholoìisko zinâðanu noslçpumus, uzzina par kognitîvajiem procesiem, emocionâlo psiholoìiju, daudz mâcâs par dabu un vada pirmâs, bailes kustîbas, iegûstot zinâðanas par psihopatoloìiju. Ceturtais un piektais gads parasti ir veltîts detalizçtas informâcijas iegûðanai par konkrçtiem psiholoìijas jautâjumiem, lai iegûtu praktiskas iemaòas obligâtâs studentu prakses laikâ. Lielâkâ daïa Polijas universitâðu iegûs psiholoìisko pçtîjumu pabeigðanai ar îpaðu specializâciju, piemçram, tiesu psiholoìiju, sociâlo psiholoìiju, klînisko psiholoìiju vai darbîbas un vadîbas psiholoìiju.Kâdus mçríus jums ir nepiecieðams maksât par vidusskolas beigðanas eksâmenu, lai iekïûtu psiholoìiskajâ sagatavoðanâ? Nepiecieðama sveðvaloda, parasti tas ir ârkârtîgi poïu un matemâtikas vai bioloìijas iemesls. Protams, visas ðîs problçmas bûtu jâpieòem ilgâkâ laika posmâ. Tikai jaunajai psiholoìijai bija tâdas paðas tendences kâ paðreizçjâm tendencçm, kas strâdâja vienâdi. Ðodien tiek veikti pirmie priekðlikumi ðî punkta izpçtei sistçmâ 3+ 2, kas noteikti plâno savas pareizâs un nepareizâs puses.Tomçr pçdçjam pçtîjuma veidam nav jçgas, psiholoìiskie pçtîjumi ir tikai pirmais solis attâlumâ lîdz psiholoìiskajam darbam. Patiesîbâ, tikai pçc absolvçðanas jûs varat pârliecinâties, ko raksturs vçlaties sekot. Un izvçle ir milzîga. Jûs varat atrast grâmatu lielos uzòçmumos, veikt pçcdiploma grâdu vai sâkt mârketingu, lai kïûtu par psihoterapeitu.