Psihiatrijas instituts

Polijâ galvenâs zinâtniskâs un pçtnieciskâs iekârtas jau tiek saòemtas Varðavâ, kas tika atklâta 1951. gadâ psihiatru un neirobiologu grupâm ðajâ labi zinâmâ neirofiziologâ Jerzy Konorski, Psihiatrijas un neiroloìijas institûtâ. Institûta vçrtîbu apliecina fakts, ka kopð 1992. gada tâ sadarbojas ar Starptautiskâs veselîbas organizâcijas zinâtnisko pçtîjumu un mâcîbu apjomiem. Centra misija ir paði pçtîjumi psihiatrijas un neiroloìijas jomâ, to koordinâcija valsts klasç, konsultâcijas valsts iestâdçm kâ ðîs nozares (ziòojums par narkomâniju, ziòojums par HIV un AIDS, darbs pret alkohola lietoðanu un diagnostiskâ un terapeitiskâ darbîba (hospitalizâcija un palîdzîba ambulatoros apstâkïos. Objektâ darbojas arî izdevçjdarbîba (divi þurnâli ar starptautisku jostu, apmâcîba un doktora sagatavoðana. Institûts sastâv no divdesmit trîs klînikâm (ieskaitot Nerwice klîniku, Klîniskâs rehabilitâcijas klîniku, bçrnu un jaunieðu psihiatrijas klîniku, neiroloìisko klîniku un zinâtniskajâm çkâm (piemçram, Sabiedrîbas veselîbas institûts, Zakùad Opieki i Pomagania Uzaleýnieñ. Znanylerz.pl klasifikâcijâ institûta speciâlisti gûst labus un ïoti efektîvus viedokïus. Pacienti slavç pacienta pieeju, viòu profesionalitâti, diagnostikas un ârstçðanas âtrumu. Diemþçl Psihiatrijas un neiroloìijas institûts cînâs ar lielâm problçmâm. 2014. gadâ, pçc institûta direktora domâm, parâds pârsniedza piecdesmit seðus miljonus zlotu, un pati çka prasa bûtisku atjaunoðanu, kurai trûkst lîdzekïu. Daþi no institûta problçmâm ir neliels skaits vannas istabu, noplûstoðs jumts, noplûdes logi, pelçjuma sienas, samazinâts personâls, nespçja izolçt slimos pacientus un ârstçto pacientu komforts. Lîdzekïu izsniegðana klîniku remontam ir politisks jautâjums, un saskaòâ ar Veselîbas ministrijas pârstâvi, tas ir atkarîgs no "departamenta portfeïa bagâtîbas". Lai tuvâkajâ nâkotnç spçtu iegâdâties lîdzekïus renovâcijai, un Institûts spçs attîstît savu darbîbas uzdevumu pârçjiem.