Profesionala prakse

Dzçriens no bieþâk izvçlçtâm profesijâm ir zvçrinâts tulks Krakova dodas uz pçtîjumu îstenoðanu, pateicoties tam to var saglabât.Zvçrinâts tulks ir persona, kas nodarbojas galvenokârt ar oficiâlo tulkojumu veikðanu, kâ arî koncentrçjas uz rakstu vai vçstuïu tulkoðanu par sveðvalodu transkriptu autentifikâciju. Iespçjams, viòð arî dodas uz privâtu darbu un vairâk valsts iestâþu vajadzîbâm: tiesâm, policijai, prokuratûrai utt.

Ir svarîgi, lai zvçrinâta tulkotâja nosaukums nebûtu viegls. Galvenais iemesls ir kritçriju ievieðana, lai iegûtu ES pilsonîbas vai pilsonîbas dzçrienu no ES dalîbvalstîm, sniedzot pierâdîjumus par sodâmîbu, kâ arî mâcoties poïu valodu. Pats eksâmens, ko veica Polijas eksaminâcijas komisija tieslietu ministra patronçðanâ, pieaug no divâm pusçm, t.i. Nozîmîgs no tiem prasa spçju apmâcît no poïu valodas sveðvalodâ un otrâdi. Mutiskajâ eksâmenâ kandidâtam ir jârisina secîga tulkoðana un vista tulkojums. Tikai pozitîva caurlaide abâs eksâmena pusçs tiks iegâdâta par profesijas radîðanu un kandidâtu sarakstâ zvçrinâtu tulkotâju sarakstâ pçc atbilstoðas zvçresta iesniegðanas tieslietu ministram par atbildîbu, kas izriet no profesijas, un par apzinîgumu, objektivitâti un godîgumu, kâ arî pienâkumu saglabât valsts noslçpumu.

https://actipot24.eu/lv/

Zvçrinâtajam tulkotâjam papildus ir jâbût visiem dokumentiem, kurus plânots izmantot amatâ, beidzot ar pçdçjiem dzimðanas, laulîbas, nâves, skolu sertifikâtiem, notariâlajiem aktiem, tiesas rîkojumiem, pilnvarâm, finanðu pârskatiem, sertifikâtiem, diplomiem, lîgumiem.