Pneimatiskais transports un atsavinadana koksnes rupnieciba pdf

Ling Fluent

Putekïu nosûkðanas sistçmas tiek izmantotas gandrîz visur, kur ir darbavietu piesâròojums ar sausiem putekïiem ar ïoti smalkâm daïiòâm. Ðî modeïa tehnoloìiskâ attîrîðana galvenokârt tiek izmantota enerìçtikas, keramikas, metinâðanas, metâla, koka, farmâcijas un pârtikas rûpniecîbâ, kas visbieþâk tiek izmantota putekïu noòemðanai - tâ ir kârtridþu putekïu savâcçjs.

Dzçrieni no pirmajâm problçmâm, kas var rasties saimnieciskajâs iekârtâs, ir visu veidu raþoðanas procesu apputeksnçðana.Ðî apputeksnçðana pirmâm kârtâm rodas daþâdu produktu metoþu apstrâdç vai brîvu materiâlu ielieðanas vai pârvietoðanas laikâ.Diemþçl raduðies putekïi ir daudz negatîvs spiediens uz cilvçku veselîbu. Jo mazâks putekïu daudzums, jo lielâks kaitîgums. Ïoti daudz, daþi ziedputekðòi ir toksiski un pat kancerogçni.No ðodienas nav zinâms, ka visa darbinieka telpas putekïainîba var bût motivâcija gan veselîbas problçmâm, gan arodslimîbâm. Protams, no ðî viedokïa tas ir tik dârgi, lai gaisa attîrîtu.

Lai putekïu nosûkðanas sistçmas bûtu droðas, jâizmanto vietçjâ izplûdes sistçma. Vispirms tie jautâ par tâdu paðgâjçju ieroèu, zîdîtâju vai mâjsaimniecîbas pârsegu daïâm, kas atrodas tuvu piesâròojoðo vielu emisijas avotam.

Jânodroðina visu veidu uzkrâto putekïu kopu noòemðana. Ðî darbîba palîdz novçrst putekïu pârnesi un atgûðanu. Kad putekïu slânis darbojas galvenokârt raþoðanas zâlç, jâizmanto rûpnieciskie putekïu sûcçji, jo putekïu uzkrâðanâs ap iekârtu rada nopietnus draudus.Îpaði prestiþs putekïu savâkðanas iekârta nekâdâ gadîjumâ nedrîkst uzkrât elektrostatiskos lâdiòus, jo tas var izraisît dzirksteli un ugunsgrçku.

Turklât bûvlaukumos ir jâbût hermçtiskiem savienojumiem. Ir svarîgi zinât, ka jebkura noplûde izraisa smalku daïiòu izdalîðanos un lîdz ar to samazina putekïu iztukðoðanas efektivitâti.