Pienakums reiistrct atkritumus

Katram uzòçmçjam piemçrojamâ grâmatvedîbas akta projektâ ir paredzçts veikt uzòçmuma aktîvu uzskaiti. Ðâda reìistrâcija ir pamatlîdzekïu reìistrâcija.

Zîmola pamatlîdzekïi ir: zeme, pastâvîga zemes lietoðana, mâjas un bûves, maðînas, transportlîdzekïi, iekârtas un turpmâkâs ierîces, kuru skaits pirkuma stadijâ pârsniedz nodokïu maksâtâja vai uzòçmuma kopîpaðumu. Pienâkums iekïaut aktîvus pamatlîdzekïu reìistrâ ilgst maijâ, kurâ tas iegâdâts.

Iespçjams, ka ieraksti par pamatlîdzekïiem tiks veikti grâmatâs, kas iegâdâtas darba dçïos, drukâtajâs lappusçs ar atbilstoðâm kastçm no datora, ar rokâm uzbûvçtiem lîgumiem ar zîmçtâm tabulâm vai piezîmjdatoriem bez atbilstoðâm tabulâm, bet ierakstos jâiekïauj visi nepiecieðamie dati, lai reìistrçtos. Iemesls tam ir manuâli aizpildît uzòçmumâ izmantoto dokumentu.

Pamatlîdzekïi tiek reìistrçti to dokumentu platformâ, kas izraisa ievadîto lîdzekïu sâkotnçjo vçrtîbu. Pamatlîdzekïu reìistrâcijas tabulai jâbût: kârtas numurs, pirkuma datums un lietoðanas atïauja, iegâdes apstiprinoðie dati, pamatlîdzekïu apraksts, pamatlîdzekïu klasifikâcijas simbols, sâkotnçjâ cena, nolietojuma likme (atkarîga no gadiem, nolietojuma apjoms, atjauninâts nolietojuma apjoms; sâkotnçjâ vçrtîba, amortizâcijas norakstîðanas paðreizçjâ summa un kasâcijas datums kopâ ar tâ izpildes iemeslu. Ja pasâkums tiek pârdots, ievadiet pârdoðanas datumu, ja pamatlîdzeklis tiek iznîcinâts, jâpievieno likvidâcijas ziòojums. Minçjot attiecîgo likumu, uzòçmumam jâglabâ visi dokumenti, kas apliecina pamatlîdzekïu iegâdi.