Personas datu it sistcmu aizsardziba

Daudzi no mûsu uzòçmumiem specializçjas informâcijas sistçmu pârdoðanâ un uzstâdîðanâ çdinâðanas, viesnîcu un restorânu punktu vadîðanai. Saistîbâ ar uzòçmçjdarbîbas aktivitâðu raksturu ir risinâjumi jaunajâm telpâm, kâ arî lielâkam restorânu íçdei. Rezultâti bûs atðíirîgi attiecîbâs, vai mums ir jârisina & nbsp; kafejnîca, picçrija, viesnîcas restorâns un âtrs serviss. Gastronomijas sistçmas ir vçl populârâkas. Arvien retâk mçs varam atrast çdinâðanas vietu, kurai nav pârdoðanas atbalsta programmatûras.

Bioveliss Tabs Bioveliss Tabs - Efektîvs ðíîdums novâjçðanai bez tauku sûkðanas

POS sistçma ir vienâda starp modernâkajiem & nbsp; pieteikumiem çdinâðanas vietas pârvaldîbai. Atseviðíâs Polijas pilsçtâs ir pilnvaroto pârstâvju tîkls. Turklât tie piedâvâ servisa punktu un servisu abâm Polijas vienîbâm, ja tâs, kas ir individuâlas struktûras vai franðîzes ietvaros, ir gastronomisko punktu spçks visâ mûsu pilsçtâ.

Ðeit ir piemçrs çdinâðanas uzòçmuma IT infrastruktûras modelim:

Tâ ir strukturçta tâ, lai komponentu moduïi ïautu lietotâjiem gût maksimâlu labumu. To integrâcija un darbîba identiskos pamatos palielina efektivitâti, uzlabo klientu apkalpoðanas kvalitâti, atvieglo ziòoðanu un vienîbas norçíinus neatkarîgi no tâ, vai tâ ir unikâla restorânu vai restorânu íçde.

Ðajâ stadijâ mçs apzinâti nesniedzam uzòçmumam, ar kâdiem plâniem mçs adresçjam konkrçtam saòçmçjam adresçtu priekðlikumu. Pieòemsim, ka risinâjums ir balstîts uz integrçtu sistçmu, kas nodroðinâs gan viesmîïa, gan bâra pozîcijas, kâ arî visu noliktavu vadîbas vadîbu. Atkarîbâ no aktivitâtes programma var darboties ar pieskâriena terminâlu, magnçtisko karðu lasîtâju, viesmîïu kuponu, svariem, kuponu un rçíinu printeri, nodokïu printeri, atvilktnçm, dzçrienu izsmidzinâtâjiem utt. Viss darbojas saskaòâ ar MS Windows operçtâjsistçmu, vietçjâ tîklâ vai tajâ paðâ vietâ, izmantojot standarta PC aprîkojumu.