Pardodanas ieraksti

Divdesmit pirmâ gadsimta laikmetâ Polijas uzòçmumi pieprasa kases programmatûras izveidi. Ir daudz iespçju un kases aparâti, kas aprîkoti ar speciâlu programmatûru pârdoðanas un kustîbu ierakstîðanai saskaòâ ar likumdoðanas standartiem, lai izpildîtu tiesîbu aktus.

Tirgû ir daudz kases programmu. Piemçram, izmantojiet lietojumprogrammu PLU Manager, kas ir fiskâlâs valûtas programma, kas nodroðina vienmçrîgu un âtru kases aparâta konfigurâciju. Dabîgais galddators, tâ sauktais Personâlais dators (PC. Liels dators nav instruments, kas nepiecieðams, lai pieòemtu un mainîtu kases iestatîjumus, jo tas pats ir iespçjams, izmantojot paðas kases tastatûru. Ðî programma arî cieð no plâna, lai uzlabotu darbu, ievieðot jaunas attieksmes PLU sarakstâ, un arî to attîstîbu, kad ir nepiecieðams mainît kases darba iestatîjumus. Programma PLU Manager ir paredzçta vienîbâm, kas vçlas vienlaikus izmantot arî vairâkus kases aparâtus, piemçram, datoru un stacionâro veikalu íçdçm, kâ arî konkrçtâm vienîbâm, kas nodroðina tuvus lietotâjus ar daþâm klientu apkalpoðanas stacijâm. Pateicoties rezultâta ievadîtajam darbam, klients saòem tâdas ierîces kâ pârdoto priekðmetu izdevumi - raksti un pakalpojumi un noteiktas situâcijas, piemçram, vârds, cena, cena un kods. Turklât, pateicoties âtrâs pârdoðanas funkcijai, izmantojot taustiòus, jûs varat rediìçt visu preèu grupu pçc koda - to vçrtîbas, uzòçmuma un pakalpojuma cenas vai produkta cenas. Visbieþâk interesanta programmatûra ir iespçja rediìçt kases iestatîjumus, izmantojot regulâru galddatoru, kas aprîkots ar Microsoft Windows operçtâjsistçmu. Pateicoties ðai ierîcei, tipam ir jâmaina PVN likmes, galvenes, parole, sistçmas parametri, regulçjams atgrieþamâ iepakojuma jautâjums un tie paði âtrâs pârdoðanas atslçgas fiskâlajai summai. Pçdçjais no w.w.w.w.w.w.w. ideja ir veids, kâ lejupielâdçt un saglabât pârdoðanas datus datorâ uz citu, kâ arî tos iegâdâties un rakstît ðî datora vai jauna datu nesçja diskâ, kur viòi atradîs cita starpâ pârdoðanas vçrtîbu un uzskaitîto vienîbu skaitu.

http://lv.healthymode.eu/perle-bleue-visage-care-efektivs-pretgrumbu-krems/

Kâ kases aparâtu programmatûra var dzîvot îpaði ìeniâls un meklçt internetâ, lai atrastu programmatûru, kas vislabâk atbilst jûsu vçlmçm.