Pardodanas ieraksti vat starpibas modelis

Ir pienâcis laiks, kad fiskâlie kases aparâti ir obligâti saskaòâ ar tiesîbu normu. Tad ir elektroniskas ierîces, kas tiek izmantotas, lai reìistrçtu ienâkumus un nodokïa summu, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas lîguma. Par savu deficîtu, uzòçmuma îpaðnieks, ka viòi tiek sodîti ar lielu finansiâlu sodu, kas nepârprotami pârsniedz viòa peïòu. Neviens negrib apdraudçt sevi un savas pilnvaras.Bieþi vien ir tas, ka mçrítiecîgais darbs pastâv daudzâs delikâtâs telpâs. Darba devçjs piedâvâ mûsu produktus internetâ, un tirdzniecîba galvenokârt tos uzglabâ, vienîgais brîvais laukums ir pçdçjais, kur atrodas galds. Tomçr fiskâlâs ierîces ir tikpat obligâtas, kad veiksmîgi darbojas veikals, kas aizòem lielu tirdzniecîbas telpu.Tas nav tâds, ka tas ir tâdu cilvçku veidâ, kuri to nedara regulâri. Ir grûti iedomâties, ka îpaðnieks peld ar nozîmîgu finanðu summu un pilnîgu aprîkojumu, kas vajadzîgs tâ labâ izmantoðanai. Tomçr tirgû bija mobilie kases aparâti. Tie aizòem zemus izmçrus, jaudîgus akumulatorus un pieejamo pakalpojumu. Forma atgâdina terminâïus maksâðanai ar maksâjumu karti. Tâpçc tas rada labu izeju uz darbîbu, t.i., kad mçs noteikti esam pieòçmuði klientu.Lîdzekïi ir svarîgi arî paðiem pircçjiem, nevis tikai uzòçmçjiem. Pateicoties izdrukâtajam kvîtim, saòçmçjs cer iesniegt sûdzîbu par iegâdâto pakalpojumu. Galu galâ ðis kvîts ir vienîgais pierâdîjums par pakalpojuma iegâdi. Ir arî apstiprinâjums, ka darba devçjs veic juridiskas darbîbas un pçrk nodokli par izplatîtajiem materiâliem un pakalpojumiem. Kad mums ir iespçja, ka fiskâlie çdieni veikalâ ir atvienoti vai neizmantoti, mçs varam informçt biroju, kas pieòems attiecîgos tiesîbu aktus pret îpaðnieku. Tad viòð saskaras ar ïoti vçrtîgu naudas sodu un aizvien pat tiesu.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem uzraudzît uzòçmuma finanses. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas kopsavilkums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik daudz ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai viens no viesiem zog savu naudu vai vienkârði vai viòa bizness ir izdevîgs.

Labi kases aparâti