Palidziet iimenei uzocmuma

Diemþçl tas ir noslçpums, ka cilvçku grupa dara visu, lai padarîtu viòu ìimeni vieglâku. Tas runâ gan par vecâkiem cilvçkiem, kuri pat tad, ja viòi ir vecâki, mçìina palîdzçt, kad viòi var palîdzçt saviem favorîtiem. Palîdziet, lai tas saskaras ar daþâdâm sejâm un ne vienmçr bûtu nepiecieðams ierobeþot.

Sievietçm, kas ir paðnodarbinâtas, labs projekts var bût viòu vecâku vecâku pieòemðana mazai palîdzîbai. Tad ir viens no paðreizçjiem risinâjumiem, kas var dot labumu abâm pusçm. Bçrni gatavojas rîkoties un uzticçties darbiniekam, vecâki atkal justies funkcionâli un varçs pavadît laiku radoðâk nekâ TV sçrijâ.

Protams, tâpat kâ gandrîz viss pasaulç, tas izturas pret mûsu îpaðîbâm. Galvenâ problçma, ko lielâkâ daïa jaunieðu nekad pat neuzdomâs, ir vecâka gadagâjuma cilvçku iespçjamâs grûtîbas dzîvç ar citâm tehnoloìijâm. Ðeit mçs runâjam ne tikai par mûsdienîgiem datoriem vai viedtâlruòiem. Lomas augstâkâ vecumâ var radît ðíçrðïus pasta bingo rçíinu, faksu un kopçtâju apstrâdç.

Protams, nav nevienas sienas, lai pârvarçtu. Vienkârðâkais praktiskais risinâjums, protams, ir veltît laiku zinâðanâm par visu, kas nepiecieðams nepiecieðamâ aprîkojuma pamatpakalpojumiem. Daudzos gadîjumos jums vienmçr jâbût pacietîgam ar ðo iespçju, jo lietas, kas mums bieþi ir acîmredzamas, piemçram, peles atbalsts, pircçja iegâdâto produktu pirkðana par fiskâlo summu vai lîgumu kopijas izdrukas sagatavoðana, var prasît precîzu un bieþi vien vairâkkârtçju izskaidrojiet vecâka gadagâjuma cilvçkiem.

Tomçr diemþçl nav izðíçrdçts laiks. Sniedzot informâciju par jaunâm metodçm, pat tiem, kas lîdz minçtajai stundai nesaòçma pârâk daudz, var dot taustâmu labumu arî studentam, kâ arî studentam. Ir vairâk gandarîjumu, kad redzam, ka kâds, kurð nesen baidîjâs izmantot datora peli, sâk savu stâstu ar pieskârienu tableti un jautâ, kâ uzlabot mûsu grâmatvedîbu. Ïoti bieþi tas aizòem tikai nedaudz laika, lai iegûtu lielu un simts procentus uzticamu un pareizu darbinieku.