Neliels kases aparats

Rûpnieciskâs zâles ir diezgan specifiskas vietas. Tie ir bûvçti, lai veidotu specifiskas, sçrijveida darbîbas, kuras bieþi atkârtojas ar garlaicîbu. Tâs ir vietas, ko stingri ievçro brigadieri, vadîtâji, direktori un, visbeidzot, aprûpes un ârçjâs revîzijas, tomçr nav nepamatoti. Tâ kâ katra raþoðanas zâle bez jebkâda iemesla raþotajam produktam ir pakïauta jaunâkajiem faktoriem, kas apdraud droðîbu, veselîbu un peïòu.

Tas attiecas arî uz droðîbas sistçmu neveiksmes draudiem, no ugunsgrçkiem vai katastrofâm, kas tieði vai netieði rodas no cilvçka darbîbas, ar dinamisku raksturu, kâ arî par toksikoloìiskiem draudiem un daþâdiem, lçni, bet noteikti ietekmç cilvçka veselîbu, ko izmanto paðreizçjâ veikalâ. Svarîgs jautâjums ir putekïu filtrçðanas ierîkoðana raþoðanas zâlçs, t.i., putekïu noòemðanas filtros. Pat vidçs, kur tâ atklâjas nevajadzîga daþâdu izejvielu pârstrâdes procesâ notiekoðo izmaiòu dçï, vidç nonâk daþâdu vielu mikroskopiskie putekðòi. Pat vielas, kuras tiek uzskatîtas par netoksiskâm, ar regulâru ieelpoðanu, var izraisît nopietnu elpceïu iekaisumu perspektîvâ.

Regulâri lietojiet slikti vçdinâmâ vietâ, kas nav aprîkota ar putekïu filtriem, kas perspektîvâ izraisa elpoðanas problçmas vai alerìijas. To nedrîkst novçrtçt par zemu. Katru dienu katra darba vieta ir pakïauta kaitîgiem putekïiem un gaisa piesâròojumam. Darbâ, kurâ viena treðdaïa no jûsu ikdienas dzîves, tas jâatspoguïo no faktora, kas var izraisît slimîbas stâvokli. Pieòemot, ka apkârt mçs esam pakïauti bîstamu dûmu, putekïu un çrèu ieelpoðanai, mums nevajadzçtu pasîvi piedzîvot papildu saindçðanos ar kaitîgiem putekïiem grâmatâ. Putekïu filtrs lietâs ir labs veids, kâ novçrst kaitîgu vielu ieelpoðanu sistçmâ.

Filtri izmanto gravitâciju, vienkârði noòemot putekïu daïiòas, izmantojot to virsmu. Pateicoties tam, putekïu laukâ gaiss tiek ierobeþots, pirms persona to sâk elpot.