Neaugliba 2015

Daþreiz ir iespçjams, ka iemesli, kâpçc rodas problçmas, ir nezinâmi, un visbieþâk sastopamâ neauglîbas diagnoze ir tâ, lai noteiktu, kâpçc tâ nenonâk apaugïoðanâ. Neauglîba precçtajâ pârî var parâdîties tikai îslaicîgâ stâvoklî, ja tâ pienâcîgâ laikâ saòem atbilstoðu ârstçðanu. Ir visizplatîtâkâ ârstçjama slimîba.

Protams, ja dzimumorgânu anomâlijas ir nopietnas, ja tiek veikta olnîcu hipoplazija vai ja mums ir pilnîgs dzemdes trûkums, mçs varam atvadîties no neauglîbas ârstçðanas. Tagad tas ir neauglîba, un ðî forma nav neatgriezeniska. Ir jâsaprot, ka visai slimîbai vai inficçtajai infekcijai ir prestiþs, lai varçtu iestâties grûtniecîba. Tâpçc ir ârkârtîgi svarîgi, lai diagnoze bûtu saderîga. Jebkurð iekaisums, miomas, cistas vai infekcijas jânovçrð. Potenciâlo vecâku veselîba vçlas pastâvçt gandrîz daudz. Mçs neko nesasniegsim, ja kaut ko slçpsim no mûsu partnera vai ârsta. Tâtad, ja ârsts nav konstatçjis nopietnas slimîbas laulâtajiem, ir lieliska iespçja saòemt ârstçðanu. Ïoti svarîgs faktors ir sievietes psihi. Ja neapzinâti, viòa nav gatava uzòemties mâtes lomu, iestâde pielâgosies savâm cerîbâm. Daudzi cilvçki pat neapzinâs paðreizçjo situâciju, bet tie ir zinâtniski pçtîjumi. Turklât sievietes, kas jau ir piedzîvojuðas daudzas vilðanâs, strauji zaudç cerîbu, kas kavç turpmâku ârstçðanu, zaudçjot motivâciju. Ja neauglîbas diagnoze râda, ka sievietes dzîvo ovulâcijas periodos, pat bez ârstçðanas, persona var bût perspektîva par izdzîvoðanu. Ja tika konstatçts neauglîbas cçlonis, vienlaicîgi nevajadzçtu zaudçt cerîbu, jo ârstçðana var dot mums vçlamo pçcnâcçju, bet vçlâk. Bet galu galâ, lai palielinâtu savas spçjas, jâievçro ârstu ieteikumi. Spçlçðana ar neauglîbu bieþi vien ir nemainîga, tâpçc vajadzçtu bût pacietîgam.