Naudas sods un naudas sods

Pastâv periods, kurâ kases aparâti ir nepiecieðami likumâ. Tâdçjâdi tâs ir elektroniskas ierîces, kas ir ienâkumi un nodokïu summas, kas jâmaksâ no vairumtirdzniecîbas lîguma. Par to, ka viòiem nav zîmola îpaðnieka, viòi tiek sodîti ar ievçrojamu naudas sodu, kas bûtiski ietekmç tâ ietekmi. Neviens nevçlas pakïaut sevi kontrolei un sodiem.Bieþi vien tâ nosaka, ka ekonomisko darbu veic daudz zemas vietas. Îpaðnieks pârdod savu ietekmi bûvniecîbâ, un tirdzniecîba galvenokârt izpauþas kâ vienîgâ brîvâ telpa, kur atrodas galds. Lîdz ar to finanðu ierîces ir vienlîdz obligâtas, ja veikals ir liels komercplatîbas.Tas neatðíiras no to cilvçku stâvokïa, kuri strâdâ nestacionârâ veidâ. Ir grûti iedomâties, ka îpaðnieks apmetas ar biezu finanðu banku un lieliskâm vajadzîbâm, kas nepiecieðamas tâ plaðai izmantoðanai. Tie ir çrti tirdzniecîbas vietâs, mobilâs fiskâlâs ierîces. Tie ir mazi izmçri, izturîgas baterijas un klusa darbîba. Forma atgâdina terminâïus, lai izsniegtu maksâjumu karti. Tâpçc tâ ir lieliska pieeja pakalpojumam zemç, tâpçc, piemçram, ja mums ir pienâkums doties uz klientu.Fiskâlâs ierîces ir svarîgas arî atseviðíiem klientiem, nevis tikai ieguldîtâjiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, lietotâjam ir tiesîbas iesniegt sûdzîbu par iegâdâtajâm precçm. Galu galâ ðis kvîts ir vienîgais pierâdîjums par pakalpojuma iegâdi. Tas ir arî apstiprinâjums tam, ka uzòçmuma îpaðnieks veic juridisko darbu un izsniedz vienotu likmi no izplatîtajiem materiâliem un pakalpojumiem. Kad mçs saòemam iespçju, ka fiskâlâs ierîces noliktavâ ir izslçgtas vai ir dîkstâves, mçs varam vçrsties pie biroja, kas ierosinâs atbilstoðu tiesvedîbu pret darba devçju. Tas apdraud viòu ar lielu naudas sodu un arvien vairâk tiesâ.Fiskâlâs ierîces arî palîdz îpaðniekiem uzraudzît uzòçmuma ekonomisko situâciju. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða laikâ mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik precîzi mçs esam guvuði naudu. Pateicoties tam, mçs varam brîvi pârbaudît, vai kâds no darbiniekiem krâpj naudu vai vienkârði vai mûsu bizness ir izdevîgs.

Ðeit var atrast kases aparâtus