Modes skate

Sestdien tika prezentçta jaunâko vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcija. Pasâkums piesaistîja ievçrojamu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri bija darîjuði augðanas sezonâ. No auditorijas mçs pat varçjâm atrast vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs palika visgrûtâk, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To izgatavoðanai tika izmantoti tikai dabîgi un gaisîgi audumi ar tumðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki pilnâ tamborçjumâ. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar sareþìîtiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc ðîs izstâdes skaista kâzu kleita, kas tika sagatavota augstâ lîmenî, izsolç beidzâs. Kleita tika dota personai, ko viòa domâja, lai saglabâtu anonimitâti. Turklât tika pârdotas daudz interesantâkâs kolekcijas apìçrbu. No paðreizçjâs izsoles saòemtie ienâkumi tiks atzîmçti kâ mûsu bçrnu mâjas. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti atgriezuðies savâs dziesmâs, un pçc tam, kad pârdoðanas objekts bija pat reâlas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija nonâks punktos tikai maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot datoru veikalu, kurâ kolekcijas bûtu atðíirîgas no tâm, kas atrodas stacionârajos veikalos.Jûsu apìçrbu kompânija ir viens no visnozîmîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Visâ reìionâ ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienu, galvenokârt, daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Katru reizi ðî kompânija uzòemas kolekcijas apmaiòâ ar izciliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir ïoti labi atpazîstamas, ka veikala atvçrðanas laikâ tie, kuri labprât pârvietojas kilometros no rîta. Ðîs kolekcijas atrodas ðajâ labajâ dienâ.Ðîs organizâcijas materiâli jau daudzus gadus âtri un lieliski atpazîstami gan saòçmçju vidû, gan pasaulç un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenokrît, nemaz nerunâjot par saòemto atlîdzîbu jaudu un to, ka materiâli ir augstâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji spa apìçrbi