Modes skate radom 2017

Pagâjuðajâ sestdienâ beidzâs vietçjo apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas sapòoja redzçt, ko dizaineri radîjuði nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs varçtu pat redzçt daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs ilga visvienkârðâkajâ punktâ, un pilnîba tika veikta bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To îstenoðanai tika izmantoti tikai primârie un gaisîgi audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki summâs, kas gatavotas ar tamborçjumu. Papildus tiem tika ievçrotas meþìînes, romantiskas kleitas un saburzîtas blûzes un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri, kas piedâvâ sievietes, cita starpâ, pîtas cepures ar bieziem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistâs kâzu kleitas izsole, kas radîta galvenokârt ðodien. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdoti arî daudz jaunâkâs kolekcijas apìçrbu. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks pieðíirti savai bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas tîras un piemçrotas kampaòas. Tâ îpaðnieki bûtu atkârtoti ieteikuði savus rakstus par izsolçm, un, tiklîdz darîjuma punkts bija pat apmeklçjums vienâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka vismodernâkâ kolekcija veikalos sâksies maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datordarbîbu, kurâ bûtu svarîgas kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos.Mûsu apìçrbu uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Daþâs reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienu, galvenokârt, daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Kâdâ posmâ ðis uzòçmums vâc kolekcijas apvienojumâ ar lieliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas dzîvo tik plaði, ka pat pirms veikala izveides viòi ir gatavi individuâli agri no rîta lielâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Uzòçmuma paði augïi jau daudzus gadus ir ieinteresçti lielâ lietotâju vidû, arî nozarç, arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa, ðíiet, nemaz nerunâ par saòemto gandarîjumu, kas apstiprina, ka ziòojumi ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Medicînisko apìçrbu vienreizçjâs lietoðanas laiva