Mikroskopa konstrukcija un pielietodana

Nonacne

Internets ir revolutionized labu dzîvi. Diemþçl papildus daudzâm neapstrîdamâm priekðrocîbâm, piemçram, tûlîtçja informâcijas ievadîðana rada daudz risku. Nopietnâkâ ir atkarîba no interneta.

Tiek lçsts, ka pat 20% datoru lietotâju ir pakïauti atkarîbai no tâ. Tâpçc ðobrîd tas ir tikai tâds pats, ar instrumentiem, kas saistîti ar bûvniecîbu. Tas ir internets, kas ir visizplatîtâkais atkarîbas cçlonis. Papildus nosaukumam "interneta atkarîba" ir viegli atrast tâdus terminus kâ tîkla alkoholisms, tîkla atkarîba, kibernoziegumu atkarîba, interneta holisms, interneta atkarîba, infoholisms, atkarîba un atkarîba no datora. Katrs no minçtajiem terminiem raksturo valsti, kas rçíinâs ar interneta lietoðanas stundâm, kas slikti ietekmç cilvçka lomu starppersonu, psiholoìiskajâ, sociâlajâ, ìimenç un labâ. Cilvçki, kurus skârusi ðî svarîgâ lieta, joprojâm ir pieteicies bûvniecîbâ un joprojâm tçrç virtuâlajâ realitâtç, aizmirstot par pasauli, kas tos sedz, piemçram, dienas laikâ.

Kâ rîkoties ar atkarîgo personu no interneta? Pirmâm kârtâm, jums nav jânovçrtç ðî punkta popularitâte. Vispilnîgâkâ pieeja ir visaptveroða interneta atkarîba un uzòemðana Krakovâ. Mûsu speciâlisti palîdzçs atkarîgajam mainît paðreizçjâs metodes izmantoðanas iespçju. Daþos gadîjumos pacientam ir nepiecieðams atdalît no datora, kas savienots ar internetu. Mûsu terapija, ko izstrâdâjuði daþi speciâlisti, dos atkarîgajam iespçju atgriezties veselîgâ dzîvç.