Majsaimniecibas ierices lctas

BioretinBioretin - Unikāla nakts pretgrumbu formula, kas ir radījusi revolūciju grumbu kopšanā!

Veicot restorânu, virtuvei jâbût aprîkotai ar milzîgu profesionâlu aprîkojumu, kas uzlabos un paâtrinâs darbinieku darbu. Atbilstoðu ierîèu iegâde ir atkarîga no pieprasîjuma lielas vçrtîbas vai izvçlnes veida.

Restorânos, kas piedâvâ vecu poïu çdienkarti, ir nepiecieðami kâpostu griezçji, jo paðreizçjie dârzeòi ir daudzu tradicionâlo poïu çdienu faktors. Zemâs çdinâðanas uzòçmumos vai mazos restorânos parasti tiekas ar ðo jauno, manuâlo, parasto griezçju, kas izgatavots no plastmasas vai koka, pateicoties tam jûs varat arî sagatavot citus dârzeòus, piemçram, guríus vai burkânus, no kuriem visbieþâk sagatavoti, cita starpâ svaigi salâti. Ar lielâku pieprasîjumu, jums ir nepiecieðami daþâda veida aprîkojums ar iebûvçtu motoru un elektriski darbinâmu. Tas arî palielinâs galvenokârt nelielâs pârstrâdes rûpnîcâs vai saimniecîbâs.

Ðâds griezçjs ir ïoti izturîga, ïoti vçrtîga iekârta, ko apraksta arî vienkârða apstrâde. Ðî iekârta tiek savâkta, cita starpâ no motora, metâla cilindra vai korpusa un nelielas notekas, pçc tam sasmalcinâto kâpostu pazemina. Lielâkâ grupa ir naþi no parastâ nerûsçjoðâ tçrauda, kas var bût ilgstoði. Szatkownica var dzîvot pçc pieprasîjuma ar jauniem elementiem, piemçram, gliemeþtransportieri, kas palîdzçs sagriezt kâpostu galvu uz pusçm un saglabât manuâlu darbu. Atkarîbâ no jûsu vajadzîbâm varat iegâdâties arî uzkodas, kas ïauj jums sagriezt citos dârzeòos, rokturis ar riteòiem, pateicoties kuriem jûs varat viegli pârvietot aprîkojumu vai papildu diskus. Diski ir vçrsti uz grieðanas metodi - var bût nelieli gabali, èipsi vai ðíçles. Tomçr, ja mums ir nepiecieðama sasmalcinâta kâposti, mums pietiek ar tradicionâlo vairogu.