Majas virtuve

Vârîðana var aplûkot citus veidus. Daþi to dara no tîra piespieðanas, un visbieþâk viòi sçþ kaut kur uz mantojuma. Citi gatavojas no laika, lîdz tie nonâk interesanta recepte vai ja draugs iesaka kaut ko garðîgu. Daþi strâdâ çdinâðanas nozarç. Ir vçl viena cilvçku grupa: viòi ir entuziasti, kuriem sagatavoðana ir tîra hobijs, kas sniedz apmierinâtîbu un rîcîbu.

Ðâdi cilvçki var jebkurâ laikâ pievienot virtuvi. Daþi nedçïas nogalç dod priekðroku aplaupît, spçlçt video cîòas, skatîties TV, doties pastaigâ vai doties ceïojumâ - tomçr çdinâðanas entuziasti dod priekðroku brîvajam laikam podiòu, pannu un garðvielu burkâs. Pavârmâksla ir viòu dzîve. Daþreiz viòi vçlas kaut ko no vietçjâs, reìionâlâs virtuves un pievienot atðíirîgu situâciju un stilu parastajâm pelmeòiem vai karbonâtiem. Daþreiz viòi eksperimentç ar austrumu virtuvi, iepazîstas ar Íînas, Japânas, Indijas un Taivânas gatavoðanas noslçpumiem. Gluþi pretçji, tie attiecas uz itâïu çdieniem, piemçram, spageti, picu vai penni. Jâatzîmç dârzeòu un augïu salâti, kâ arî lielie kulinârijas darbi no zivju vai jûras produktiem.Vârîðanas entuziasti ir gatavi dalîties ar savu funkciju augïiem ar jauniem cilvçkiem: ìimeni, draugiem, kaimiòiem un ïoti daudz - jo tie parasti ir populâri. Kâ iesaka vecais sakâmvârds: kuòìis uz sirdi. Un ðie entuziasti, izòemot citu cieòu un pateicîbu, pelna mazliet, vai visas virtuves iekârtas. Bûtu kauns, ja trauku, kas pagatavota daudzu stundu garumâ, nodedzinâja pârtraukuma sâkumâ sliktâ kastrolî, un brîniðíîgi pagatavotâ vista, kas nekad nav cepta, jo tâ bija sadalîta. Pamatu veido podi, pannas, kausi, bïodas un plîtis, bet tirgû ir citu sîkrîku spçks, uz kura daudzu pavâru skats spîd acis. Aprîkojums, piemçram, ledus maðîna, elektriskais dârzeòu griezçjs vai automâtiskâ peïòas spiede, ir ïoti vçrtîgs çdiena gatavoðanas entuziastiem - lai gan viòi nevar izmaksât daudz un aizòem vçrtîgu pârtraukumu virtuvç.