Mainas grutniecibas un dzemdibu atvaiinajums 2018 gada

Formexplode

Programmatûras lokalizâcija ir mazliet piemçrota sortimenta pielâgoðanai tirgus vajadzîbâm, tulkojot daþâdas programmas informâciju un dokumentâciju noteiktâ valodâ, kâ arî prasmîgi saskaòojot to ar konvencijas pamatvalodu. Tas vislabâk darbojas, lai varçtu ðíirot burtus alfabçtâ, un to raksturo L10n veids.Cilvçkiem, kas iepazîstina savu zîmolu ar ârzemju laukumu, bûtu jâzina programmatûras lokalizâcijas jçdziens reâlâ veidâ, bet tie noteikti bûs veiksmîgi. Svarîgâkie mûsu paðu darba elementi ir atkarîgi no pareizâs programmatûras atraðanâs vietas, tâpçc mums tas ir jâpieðíir pârbaudîtam uzòçmumam, kas ir svarîgs notikums paðreizçjâ daïâ. Ðodien praktiski nav nekâdas problçmas ar to meklçðanu, jo ar visu gadu viòi parâdâs laukumâ arvien vairâk, un tajos strâdâjoðie varoòi ir augstâkâs klases speciâlisti. Daudzi uzòçmumi mûsdienu jomâ sadarbojas ar konkrçtiem profesionâïiem.Draudzîgiem un vçrtçjoðiem uzòçmumiem, kas piedâvâ ðâdus pakalpojumus, vajadzçtu piedâvât mums daudzvalodu programmatûras lokalizâciju, tîmekïa vietòu atraðanâs vietu, multivides atraðanâs vietas un datoru spçïu vietas, daþiem no ðiem uzòçmumiem ir arî atraðanâs vietas projektçðana, kas garantç pilnu atraðanâs vietu. Ðajâs iestâdçs kvalificçti lingvisti nodarbojas ar lielu profesionâlo pieredzi, ïoti noderîgiem atraðanâs vietas inþenieriem, DTP speciâlistiem, projektu vadîtâjiem un testçtâjiem. DTP speciâlistiem ir ïoti ieteicams sagatavot materiâlus darbam un drukâðanai, lai viòi varçtu pielâgot failu grafikas ziòâ oriìinâlam vai izveidot pilnîgi jaunu grafisko dizainu. To izraisa speciâlisti, kas ir apmâcîti rakstu izstrâdes jomâ sveðvalodâs.