Magnctiskais filtrs uz kabeia

Magnçtiskais filtrs ir îpaði izstrâdâts, lai aizsargâtu mâjsaimniecîbas un citas nelielas centrâlâs apkures un karstâ ûdens iekârtas, kâ arî daþas ierîces, kas uzstâdîtas ðâdâs iekârtâs pret piesâròojumu ar cietâm virsmâm. Pateicoties arvien populârâkajai augstas kvalitâtes aprîkojuma un vadîbas un mçrîðanas piederumu izmantoðanai iekârtâs, ir nepiecieðama ûdens filtrçðana, jo to svarîgo un efektîvu darbîbu nosaka plûstoðâ ûdens augsta tîrîbas pakâpe.

Magnçtiskie filtri jâveido uz cauruïvadiem tâ, lai ûdens plûsmas virziens tiktu saskaòots ar bultiòu, kas nodota uz korpusa, un vâks tiek uzskatîts par filtra nâkotni. Filtri var tikt uzstâdîti uz gludiem un vertikâliem cauruïvadiem. Magnçtiskie filtri ir balstîti uz korpusa, acu ieliktòa, vâka, magnçtiskâs kasetnes, blîvçm un stiprinâjumiem. Filtru konstrukcija garantç augstu ûdens filtrçðanas efektu, jo ir iespçjama divpakâpju attîrîðana: tehniskâ un magnçtiskâ. Magnçtiskos filtrus var izmantot to centrâlapkures iekârtâs, plûsmas sildîtâjos, automâtiskajâs veïas maðînâs, trauku mazgâjamâs maðînâs, ûdensapgâdes sistçmâs, kas nodroðina jebkuru apkures vai dzesçðanas ûdens aprîkojumu. Magnçtisko filtru ietekme ir, cita starpâ, novçrðot tajâ ievietotâs struktûras un ierîèu bojâjumus, palielinot uzstâdîto magnetizatoru efektivitâti, samazinot ekspluatâcijas izmaksas, samazinot izturîbu pret ûdeni vai ðíidruma plûsmu bûvlaukumos. Magnçtiskajiem filtriem ir daudz priekðrocîbu, piemçram, ekspluatâcijas izmaksu trûkums, tie ir arî bezapkopes.Anglijâ ir vairâk nekâ 20 miljoni vienìimeòu mâju, kurâs lielâkâ daïa ir centrâlâ apkures sistçma, un ðî pasaule ir priekðplânâ modernu, videi draudzîgu tehnoloìiju izstrâdç, kas atvieglo apkures sistçmu darbîbu. Vairâk nekâ pirms miljoniem gadu Anglijâ ir izlaisti vairâk nekâ miljons magnçtisko filtru.