Lopkopibas mikroskops

Mikroskopu izmanto, lai apskatîtu mazus objektus, kas parasti ir neredzami neapbruòotu aci, vai lai aplûkotu sîkâku objektu detaïas. Pçdçjos posmos ir daudzi mikroskopu veidi (akustiskie, hologrâfiskie, polarizçjoðie, stereoskopiskie un ârçjie, bet pirmie bija optiskie mikroskopi.

Ðîs sugas mikroskopi pçtâmo objektu novçroðanai izmanto dienas gaismu, un viòu tçvi òem dçlu un veco - Zacharias Janssen un Hans Janssen - holandieðu. Viòi savu pirmo mikroskopu izveidoja ap 1590. gadu, tas tikai 10 reizes palielinâja arî pçdçjo faktoru, kas nebija piemçrojams. Pçdçjâ industrijas brîdî izveidoja Antoni van Leeuwenhoek, viòð radîja citu tehnoloìiju plâno lçcu slîpçðanai un pulçðanai, kas faktiski izraisîja 270 reizes lielâku palielinâjumu. Paðreizçjâ risinâjumâ holandietis uzlaboja mikroskopu, pateicoties kuram viòð ieguva daudz zinâðanu un bioloìijas izaugsmi. Viòa mikroskopi tika sagatavoti savâdâk nekâ no ðodienas. Tie var bût vienkârði vienkârði praktiski palielinâmi stikli. Leeuwenhoek mikroskops tika izgatavots tikai no viena objektîva, un pârbaudâmo objektu novietoja pretî lçcai, tâ trauks bija jâpârvalda ar divâm pankûkâm. Ierîces garums bija 3-4 collas jeb apmçram 7-10 centimetri. Lîdz nâkamajam mikroskopu tîkla brîdim, kad viòi izmantoja elektronus. Pirmo ðâda veida mikroskopu - elektronu mikroskopu - 1931. gadâ uzbûvçja Ernsts Rusks un Makss Knolls Berlînç. Pati silîcija revolûcija bija pârâk balstîta uz elektronu mikroskopu izmantoðanu. tie nodroðinâja arî ðûnu organelu mazâko struktûru novçroðanu. Pirmais skençðanas tunelçðanas mikroskops tika izveidots no izmaiòâm 1982. gadâ. Tâs autori bija zinâtnieki no Gerd Binning un Heinrich Rohrer, kas izveidojâs Cîrihç. Pateicoties ðâdiem mikroskopiem, tiek pieòemts trîsdimensiju attçls no atseviðíiem atomiem. Vçlâk tika izstrâdâtas daudzas ðîs mikroskopa formas, kas ïauj veikt nanometru testçðanu. Mûsdienu pçtnieki apgalvo, ka mikroskopijas izstrâde veicinâs nanotehnoloìiju attîstîbu, kas var atrast pielietojumu un ietekmçt visas dzîves jomas.