Likvidacijas uzocmuma slcgdana

Kad mçs vçlamies likvidçt uzòçmumu vai slçgt filiâli, mums ir jâbût ieinteresçtiem ne tikai ar iniciatîvu saistîtos jautâjumos, bet arî kasç. Mçs nedrîkstam aizmirst par to, kaut arî mçs par to runâjam kâ spiegu, kurð meklç mûsu apgrozîjumu vçrtîbâ un kas to nodos visâm iesaistîtajâm nodokïu iestâdçm, ja rodas ðâda problçma.

https://slim-cho.eu/lv/

Kases aparâts un darba pabeigðana? Ðo jautâjumu, iespçjams, uzdod daudzi uzòçmçji. Nodokïu maksâtâja pienâkumu apjoms ir noteikts Finanðu ministra 2013.gada 14.septembra Regulâ par kases aparâtu. Starp citu, noteikumi regulç visu kases aparâta dzîves ciklu, pat no brîþa, kad tas stâvçja pie raþotâja. Tâs arî regulç ðâda kases aparâta piegâdes un apkalpoðanas procesu. Tâtad regulas principâ mums ir jâveic ikdienas un periodisks finanðu pârskats, 7 dienu laikâ no fiskâlâs kases gala beigâm mums jâiesniedz nodokïu administrâcijas vadîtâjam iesniegums par kases atmiòu. Nodokïu biroja vadîtâjam jâiesniedz pieteikums kases reìistra reìistrâcijai no saraksta. Individuâlâ galâ ar karavîra palîdzîbu mçs lasâm kases atmiòas saturu, sagatavojot norçíinu ziòojumu par visu kases darbîbas laiku. Jums ir jâiesniedz klât nodokïu biroja darbinieka klâtbûtnç. Ar rîkojumu ievieð pienâkumu sagatavot protokolu kases atmiòas satura lasîðanai.Kâ jûs droði vien varat uzminçt, ziòojumi ir vçrsti uz to, lai salîdzinâtu to, kas tika lasîts no kases aparâta ar to, ko viòð sniedzis ikmçneða vai ceturkðòa deklarâcijâs. Lai izvairîtos no neveiksmîgas situâcijas, perfekta programma bûs izdrukât pârskatu par pârdoðanas periodu, kuru jûs apvienojat ar vienkârðâm PVN deklarâcijâm. Jûs varçsiet izdarît labojumu, ja kaut kur esat pieïâvis kïûdu.Ir vçrts piebilst, ka, veidojot pieteikumu biroja vadîtâjam par fiskâlo atmiòu lasîðanu, mçs sniedzam informâciju par to, vai viòiem bija nodokïu atlaide no fiskâlâs summas. Mums jâaizpilda deklarâcija par kases aparâta izmantoðanu. Ja summa ir izlietota mazâk par 3 gadiem, mums ir jâatmaksâ pabalsts, no kura viòi izmantoja kases aparâtu.Kâ redzat, biznesa un kases aparâta beigas ir tâds pats uzòçmums, kas jums bûs jâveic. Ja darba pabeigðana un kases aparâta likvidâcija notika âtrâk par trim gadiem - mums bûs jâsniedz atvieglojums, kas iekïauts fiskâlajâ summâ.