Leroy merlin pardodana tiedsaistc

Neapðaubâmi, vçl svarîgâks uzòçmçju pasâkums tiek atlikts uz pasta izsoli, tâs tiek glabâtas internetâ. Diezgan pârsteidzoði, ka mçs paliekam 21. gadsimtâ, un tîkla sasniedzamîba ir lieliska. Pateicoties tam, pieaug arî komerciâlo iespçju klâsts. Tomçr, kad ðajâ gadîjumâ ir informâcija par valsts kases ceïiem - uzòçmçjs? Kâ ar saòemðanas mçríi? Visbeidzot: kâ kases aparâts izskatâs iepriekð minçtajâ kontekstâ? Padomâjiet par ðiem notikumiem, un mçs centîsimies noteikt svarîgâkos faktus par "tieðsaistes kases aparâtu".

Noteikumu maiòa, kas bija svarîga 2015. gadâ, lika daudziem poïu uzòçmçjiem ieviest kases aparâtus kâ daïu no sava uzòçmuma attîstîbas. Ðeit ir jâuzsver, ka, sazinoties ar tâ dçvçto pasta pasûtîjumu pârdoðanu, likumdevçjs saglabâja un ðiem uzòçmçjiem pamatoja atkâpðanos no kasiera, ko maksâ aizraujoðs risinâjums. Tomçr, neskatoties uz ðo fotogrâfiju, ir jâbût tâdam, ka noteikumi ir mainîjuðies, kas cita starpâ interesç tâ saukto preèu piegâdçm, uz kurâm neattiecas visi izòçmumi.

Pâriet uz Finanðu ministra jauno regulu tieði no 2014. gada 4. novembra. Attiecîbâ uz attçliem, kas iegûti no apgrûtinoðâ uzdevuma sistemâtiski glabât ierakstus, izmantojot kases aparâtus, tas nav mainîjis apgrozîjuma ierobeþojumu, kas radîja nepiecieðamîbu pçc fiskâlâs kases. Tâpçc Finanðu ministrija nav atcçlusi atbrîvojumu no pienâkuma izmantot kases aparâtus visiem nodokïu maksâtâjiem, kuri to dara, vienlaicîgi saglabâjot internetu (un bieþi vien populâras tirdzniecîbas platformas paðâ tîklâ. Patieðâm, lai no fotoattçla iepriekð minçtajâ internetâ pârdotu, ieteicams darboties labvçlîgos apstâkïos, un tie ir minçti paðâ regulâ, kas ir vçrts apmeklçt.

Kad un, atkâpjoties no kases aparâta pârdoðanas, iespçjams, nav jâmaksâ? Pârdodot daþâdus kameru, telekomunikâciju, televîzijas un radio veidus. Fotogrâfija arî nav pieejama, pârdodot smarþas. Darîjumos, kas tieði saistîti ar ðî modeïa materiâliem, uzòçmçjam nekavçjoties jâizsniedz kvîts. Un, ja ir nepiecieðams izsniegt kvîti, tad ir nepiecieðams kases aparâts. Tieðsaistes veikals un fiskâlais kases aparâts - lai tçma bûtu sareþìîta un diezgan sareþìîta - un ne tikai daþiem uzòçmçjiem, kas arî pârsteidza ðîs izmaiòas.