Labs bizness 100 tukstodiem

Pieprasîjums pçc otrâs naudas sistemâtiski palielinâs. Cilvçkiem ir jâbût, viòi izklâsta daþas rakstzîmes un vajadzîbas un vçlas to darît. Materiâlu mçríu gadîjumâ tas ir vçl svarîgâk, jo daþkârt ir nepiecieðams ïoti liels naudas apjoms, lai tos îstenotu. Neatkarîgi no tâ, vai tas ir pçdçjais remonts, pçrkot dzîvokli vai braucot ar atvaïinâjumu ar lîniju, parasti atbilde bûs - tie ir svarîgi ieguldîjumi.

Protams, lielâkâ daïa pârstâvju dzîvo saskaòâ ar principu, ka viòi varçs to atïauties, tikai ietaupot veselîgu naudas summu. Tomçr pievçrsîsim uzmanîbu tam, ka ar 1200 atalgojumu un ikmçneða izdevumiem lîdz PLN 1000 ir ïoti grûti ietaupît preces, par kurâm mçs sapòojam. Ir arî tâdu cilvçku veids, kuriem nepatîk gaidît. Viòiem jâbût iespçjai praktiski veikt darbu, kad viòi par to domâ. Un nenoteiktâm sievietçm, arî vîrieðiem, kuri nav fiziski veidoti, lai saglabâtu atbilstoðu naudas lîdzekïu daudzumu, aizdevumi un aizdevuma dienas naudas aizdevumi ir sniegti padomâ.

Aizdevumu izvçle ir milzîga lieta ðajâ bûtîbâ. Ir pieejami ne tikai naudas aizdevumi, bet arî automaðînu aizdevumi, hipotçkas, kâ arî âtri naudas aizdevumi, kas parasti ir pazîstami kâ aizdevumi ar payday aizdevumiem. Tâs ir ievçrojami bûtiskas atðíirîbas, lai gan ne visi to apzinâs, tâpçc bieþi vien tiek pieòemti slikti lçmumi, kas galu galâ aizòçmçjam radîs daudz vairâk problçmu nekâ ieguvumi. Tâtad, kâds ir kredîtu un payday aizdevumu salîdzinâðanas sâkums?

Pirmkârt, vienmçr ir nevçlçðanâs òemt aizdevumus no bankâm sabiedrîbâ. Pastâv teorijas, ka bankâs aizdevumi ir daudz dârgâki, ka nav viegli palikt, bankâm ir jâgaida ilgs laiks, lai pieòemtu lçmumu. Turklât daïa sabiedrîbas ir pârliecinâta, ka, ja bankas kritîsies, viòu nauda tiks zaudçta, un, ja radîsim problçmas ar aizdevuma atmaksu, vienîgâ bankas atbilde bûs aizturçðanas lîguma pârtraukðana un tiesu izpildîtâja nosûtîðana.

Jau vienâ brîdî visas ðâdas teorijas ir jâizslçdz. Protams, pçc sâkotnçjâs zinâðanas par banku un parabanku priekðlikumiem, mçs varam radît iespaidu, ka jâ, bankâm ir daudz dârgâki aizdevumi. Tomçr realitâte vai patiesîba, kas rakstîta mazâ drukâ, parâda, ka situâcija veido daudz atðíirîgu ceïu. Nâksim tuvinâties vai salîdzinât bankas un parabanku kompânijas, citiem vârdiem sakot, lai salîdzinâtu atðíirîbas starp skaidras naudas aizdevumiem un aizdevumiem, kuri tiek apmaksâti kâ atmaksâjami procenti.

Tiesiskie noteikumi. Sâkot ar sâkuma sâkumu, jâmaksâ pçdçjais viedoklis par to, kâdi tiesîbu akti regulç abu veidu aizdevumus. Tâdçï bankas ir organizçtas saskaòâ ar banku likumiem un Polijas Finanðu uzraudzîbas iestâdi, kas, cita starpâ, prasa BIK lietotâjiem pârbaudît, vai tie nav parâdnieki, kas rada problçmas ar saistîbu samaksu. Dîíi regulç tikai ar civilaklases lîgumu, pateicoties kuru aizdevumu izsniegðanas procedûra notiek âtrâk, jo tai nav vajadzîgs milzîgs dokumentâcijas apjoms, lai gan tas neaizsargâ lietotâju no vârda mainâðanâm un iespçjamâs kriðanas.Un ierobeþo laiku. Chwilówki, turklât, kâ norâda nosaukums, tie ir pieðíirts brîdî aizdevumiem. Tas nozîmç, ka mçs ienest dzîvoklî iegûtu nelielu aizdevuma summu (no 50 lîdz labu 5,000 tûkstoði, pie nepareizâ laikâ, parasti mçnesî. Liecinieku klât bûs, ka pçc mçneða mçs bûsim spiesti maksât visu aizdevumu apgrûtinâtas ar papildu kursiem un procentu, bet kâ panâkumu bankas kredîtu (kas drçbes nepiedâvâ nelielus aizdevumus, maksâjums tiks izstrâdâts çrts iemaksa meklç ne tikai daþus mçneðus, bet daþi gadiem.Papildu izmaksas. Savâcot parabanku izsniegto aizdevumu, jums jâveido îpaðas izmaksas, kuru stiprîba saistîbâ ar procentu likmi un aizdevuma summu neapðaubâmi pârsniegs mûsu veikto naudu. Citiem vârdiem sakot, pçc kredîta saòemðanas no bankas, atmaksa tiks sadalîta çrtos, vairâku vai vairâku gadu maksâjumos. Kamçr bankas aizdevums ir veiksmîgs, mçs bûsim spiesti visu summu palielinât par procentu likmi mçneða laikâ. Jebkurð mçìinâjums pagarinât atmaksâðanas datumu tiks ieturçts ar papildu izmaksâm lîdz pat vairâkiem tûkstoðiem zlotu.

Banku un parabanku atðíirîbas ir tik ilgi. Protams, mçs negribam atturçt vîrieðus no aizòçmuma pieòemðanas konkrçtâ organizâcijâ vai otrajâ organizâcijâ. Un katram potenciâlajam aizòçmçjam vispirms bûtu jâpârdomâ, kas viòam ir nepiecieðams naudu, arî kâdâ lîmenî viòð pieðíirs summu lîdz augstam lîmenim.