Krievijas membranas suknis

Diafragmas sûknis nav nekas jauns kâ tradicionâls sûkòa sûknis, kurâ spçcîgs darba korpuss ir gumijas vai plastmasas membrâna, ko velk ar îpaðu sviru. Membrânas sûkòus visbieþâk vada saspiests gaiss vai ðíidrums. Ðo rîku kalpoðanas laiks tiek pieòemts no brîþa, kad tiek piegâdâts saspiests gaiss vai pats ðíidrums ar membrânâm. Visas membrânas ir savstarpçji savienotas ar kopçjo asi. Katra diafragma, kas padara padevi, automâtiski aizver otro diafragmu, kas tad sûknç vidç. Nâkamais diafragmas sûkòu darbîbas posms vienmçr tiek izkliedçts ar darbîbas diapazona maiòu.

Kâds ir sûknis?Diafragmas sûknis ir ïoti precîzs un vissvarîgâkais ïoti efektîvs sûkòa risinâjums, kas ir lielâ mçrâ noteikts daudzu jaunu materiâlu, arî íîmiski agresîvu, kâ arî plaðsaziòas lîdzekïu ar milzîgu blîvumu un augstu viskozitâti presçðanai. Moderns pneimatiskais diafragmas sûknis var sakarst, jo tam ir daudz jaudîga paðapkalpoðanâs puse.

iesniegumsDiafragmas sûknis ir atradis daudz pielietojumu cilvçkiem ûdens attîrîðanâ. Tas ir ideâli pievienots flokulantu, íimikâliju, nogulumu un suspendçto vielu sûknçðanai. Diafragmas sûkòi ir uzticami sâlsskâbes, dzelzs un hlorîda iedarbîbai, un tâpçc tie mûsdienâs ir atraduði ðâdu pielietojumu. Ðâda veida sûkòi ïoti bieþi tiek iegûti krâsu un drukas nozarç. Kopð pavisam nesen ir izmantots diafragmas sûknis, kâ arî sanitârajâ un maðînbûvç.