Krakova izmantotas gastronomijas iekartas

https://valgo-r24.eu/lv/

Ðajâ laikmetâ nevar iedomâties, ka citâs çdinâðanas telpâs, kur daudzas sievietes ritina, gaïa, siers vai dârzeòi tika sagriezti ar nazi. Virtuvei jâbût grieðanai. Tâ ir taisnîba, ka tâ nav viena no populârâkajâm gastronomijas iekârtâm, bet ïoti funkcionâla, tâpçc ir vçrts ieguldît tajâ.

Mini slîpçtâjs nodroðina visu veidu çdienu, kas paredzçts visu veidu grieðanai. To var sagriezt mîkstos tomâtos, daþâdu cietîbas sieru, kâ arî aukstos gabalus, sâkot no mîksta uz cietu. Daudzfunkcionalitâte dod tai nepiecieðamo gastronomisko ierîci restorânos, viesnîcâs, bâros, skolâs un slimnîcu çdnîcâs. Kâ arî gastronomijas iestâdes, kas laiku pa laikam piedâvâ kulinârijas pakalpojumus. Ir arî vçrts pastâvçt çdinâðanas uzòçmumos, veikalos, stendos ar porcijâm, sieru un gaïu. Griezçjs var radît mâjsaimniecîbu interjeru noliktavâ. Tas ir ïoti piemçrots aprîkojums, jo îsâ laika periodâ tas ir dzîvoklî, lai samazinâtu lielu produktu devu. Tas, kas cilvçkam atvieglo darbu, aizsargâ savu laiku un vçlmi, kas viòam bûtu jâizvçlas, ðíçlçs ar rokâm. Veikalu piedâvâjumos ir arî specializçti griezçji, kurus izmanto paða produkta, piemçram, siera, sagrieðanai. Tomçr daþos gadîjumos slîpmaðînas serviss ir çrts un ïoti droðs. Gaïas griezçjam ir baroðanas galds, kas ir piemçrots, lai sagrieztu çdienu sagataves. Grieðana pârvietojas gravitatîvi, tâpçc bez nepiecieðamîbas presçt pârtiku. Grieðanas laikâ baroðanas tabula jâpârvieto, turot uz galda piestiprinâtu rokturi. Grieþot atlikuðo produktu, izmantojiet spiediena plâksni, kas piestiprinâta pie tapas zem padeves tabulas. Ðâda padome ïaus samazinât materiâlu lîdz galam, vai bûs atkritumi. Griezçjs atbilst visâm sanitârajâm prasîbâm. Var bût piemçrs, ka visas maðînas virsmas, kas ir savienojums ar sagrieztu pârtiku, ir izgatavotas no nerûsçjoðiem produktiem. Dzçriens no svarîgâkajiem aspektiem ir nazis, un ir svarîgi, lai es bûtu tikai asa. Aprakstîtajâ slîpmaðînâ virs naþa malas piestiprinâts stikls ïauj naþu asinât. Grieðanas nazi vada motors ar târpu pârnesumu. Pçc katras lietoðanas griezçjs var âtri notîrît, jo atseviðíu lapu demontâþa, protams, ir populâra, tai nav nepiecieðami nekâdi rîki.