Kontroles sistcma valsts parvaldc

Daþi darba apstâkïi var radît ïoti dabisku bîstamu sprâdzienu risku, kas ir ne tikai cilvçka dzîvîbas varbûtîba, bet arî liels risks mûsu dabiskajai videi. Plânâ samazinât bîstamu uzliesmojumu risku Eiropas Savienîba ir ieviesusi îpaðu direktîvu, lai precizçtu Atex, kuras uzdevumi ir spçkâ kopð 2003. gada jûnija.

Atex (tâ sauktâ Atmosfçra Ecplosible, protams, faktiski ir divi îpaði svarîgi noteikumi, kas attiecas uz aizsardzîbu pret eksploziju. Pirmais no pçdçjiem ieteikumiem ir 94/9 / WE - ATEX 100a, kas ir îpaða informâcija par visâm prasîbâm par daþâdu vadîbas, regulçðanas un droðîbas iekârtu iegâdi. Ðis princips attiecas arî uz prasîbâm attiecîbâ uz visâm ierîcçm un jaunâm aizsardzîbas sistçmâm, kas paredzçtas spçlçt telpâs, kas pakïautas sprâdzieniem.

1999/92 / EK - ATEX 137 ir otrâ direktîva, kas ir îpaði svarîga attiecîbâ uz paðiem darbiniekiem, kuriem katru dienu ir jâizmanto cieòa pret skarto zonu. Ðîs informâcijas noteikumi faktiski ir vçrsti uz katra darbinieka, kas izmanto bîstamo zonu, droðîbu un veselîbas aizsardzîbu.

Polijas tirgû katru dienu tiek radîti daudz vairâk uzòçmumu, kurus piedâvâ profesionâla ATEX apmâcîba, un cilvçki, kas plâno uzzinât vairâk par informâciju par ugunsdroðîbu, var piedalîties visaptveroðajâ apmâcîbâ. Ðâdas izmaksas ir ideâls risinâjums un pat nepiecieðamîba sievietçm, kas katru dienu strâdâ sprâdzienbîstamâs zonâs. Vienlaikus ATEX apmâcîba ir ieteikums par PN-EN 60079-17 standartu, kas attiecas uz kompetences prasîbâm visâm komandâm Ex telpâs. Jâatzîmç, ka ATEX apmâcîba absolûti nevar mainît pirmâs palîdzîbas kursus, kas bûtu jâorganizç atseviðíi. Ir vçrts meklçt tâdus apmâcîbu uzòçmumus, kas mûsu piedâvâjumâ slçpj ne tikai ATEX apmâcîbu, bet arî pirmo palîdzîbu.

Atbilstîba ATEX direktîvâm ir ârkârtîgi svarîga un dod daudz priekðrocîbu. Kâ svarîgs mûsdienu pasâkums, mçs nodroðinâm maksimâlu droðîbu privâtajâ amatâ, un, pats galvenais, mçs ievçrojam likumu, pateicoties tam, kâpçc mçs nepaziòojam zinâmo nosaukumu nevajadzîgâm finansiâlâm sankcijâm. Ðie noteikumi mums palîdzçs un samazinâs ekonomiskos zaudçjumus, kas rodas no mûsu ierîèu iespçjamiem draudiem un neveiksmçm. Ðo padomu ievieðana ir daudz lielâkas zâles sievietçm, kuras cieði jâsaskaòo ar veselîbas un droðîbas dienestiem, kâ arî sievietçm, kuras ir par tâm atbildîgas.